• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  17,590 16,810
  -4.97
  297,333
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  13,770 13,110
  -5
  164,019
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  20,750 19,740
  -4.96
  35,447
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  26,720 25,960
  -4.98
  814,684
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  13,490 13,070
  -4.95
  1,419,506
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  27,750 26,960
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  7,960 7,590
  -4.89
  293,845
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  54,940 52,720
  -4.99
  171,928
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,070 4,020
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  9,290 8,900
  -4.91
  766,511
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  141,460 135,730
  -5
  79,026
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  19,300 19,460
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  23,830 22,670
  -4.99
  97,207
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  3,580 3,410
  -4.75
  348,071
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,430 5,430
  -4.9
  135,557,576
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  83,240 79,080
  -5
  341
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,680 3,660
  -4.94
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  4,460 4,400
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  2,810 2,810
  -4.75
  91,732,050
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  22,450 21,330
  -4.99
  3,545
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,660 20,500
  -4.96
  4,757,531
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  28,660 29,250
  4.99
  1,566,283
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  20,350 19,450
  -4.98
  326,487
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  115,770 111,130
  -4.99
  84,559
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  78,110 74,360
  -5
  27,389
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  41,300 39,500
  -4.98
  152,813
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  26,590 25,270
  -4.96
  1,049
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  17,400 16,700
  -4.52
  378,254
 • فلزات اساسی
  فخاس
  39,990 38,270
  -4.99
  350,880
 • فلزات اساسی
  فخوز
  41,270 41,270
  -5
  2,153,103
 • فلزات اساسی
  فولاد
  17,930 17,930
  -4.98
  85,670,776
 • فلزات اساسی
  فروس
  20,550 19,570
  -4.95
  83,849
 • فلزات اساسی
  فرآور
  23,430 22,350
  -4.97
  161,700
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  10,840 10,310
  -4.98
  83,740
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  16,310 16,310
  -4.95
  15,698,942
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  3,900 3,730
  -4.85
  1,161,659
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  22,040 22,040
  -4.96
  31,741,959
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,860 4,650
  -4.91
  2,267,550
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  10,430 9,950
  -4.97
  339,200
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  25,230 24,430
  -4.98
  1,261,706
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  11,020 10,800
  -4.93
  3,464,802
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  6,390 6,170
  -4.93
  2,279,999
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  220,490 209,470
  -5
  50
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  25,690 24,410
  -4.98
  415
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,630 4,630
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  38,050 36,170
  -4.99
  12,817
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  45,390 44,940
  -4.99
  789,489
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  18,010 17,140
  -4.99
  101,162
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  9,000 8,560
  -4.99
  179,644
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  10,210 9,710
  -4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  17,400 16,820
  -4.97
  2,289,026
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  27,640 27,640
  -4.98
  20,978,423
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  5,880 5,980
  4.91
  45,233,277
 • مخابرات
  اخابر
  17,320 17,320
  -4.99
  38,705,891
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  44,450 43,690
  -4.98
  740,612
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  28,090 26,730
  -4.98
  49,071
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  6,280 6,140
  -4.95
  4,177,519
 • فلزات اساسی
  فملی
  29,200 29,200
  -4.98
  29,529,645
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  13,900 13,210
  -4.96
  441
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  12,370 12,390
  -4.77
  4,186,679
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  57,450 56,850
  -5
  832,077
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  32,930 31,970
  -4.99
  1,196,635
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  68,380 64,980
  -4.99
  1,256
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  41,510 39,820
  -4.99
  213,984
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  8,700 8,290
  -4.93
  198,429
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,040 4,200
  -1.18
  85,473,649
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  55,580 54,300
  -4.99
  549,408
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  42,190 43,730
  0
  3,085,056
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  25,050 24,630
  -4.98
  2,642,782
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  24,260 24,260
  -4.97
  3,871,520
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  15,090 14,390
  -4.95
  219,143
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  308,460 320,000
  -0.01
  727,945
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  47,240 47,700
  -3.27
  3,804,125
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  25,480 25,480
  -5
  5,798,474
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  31,870 31,870
  -4.98
  3,084,401
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  68,560 68,560
  -4.99
  1,715,101
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  11,030 10,480
  -4.99
  39,480
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  31,590 30,780
  -5
  738,907
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  3,930 3,780
  -4.79
  2,209,807
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  48,360 46,020
  -5
  49,877
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  38,170 38,170
  -4.98
  2,712,225
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  19,400 18,450
  -4.99
  52,717
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  17,260 17,090
  -4.95
  5,304,476
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  17,040 16,200
  -4.99
  23,397
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  22,310 22,260
  -4.99
  2,354,610
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  12,620 11,990
  -4.99
  22,020
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  15,930 15,180
  -4.95
  156,812
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  32,900 31,260
  -4.98
  2,729
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  20,860 19,820
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  18,730 17,940
  -4.98
  414,809
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  25,100 23,940
  -4.96
  138,674
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  42,370 43,010
  1.53
  1,680,489
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  30,890 29,350
  -4.99
  1,487
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  15,620 14,840
  -4.99
  1,900
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  11,150 10,610
  -4.93
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  8,470 8,140
  -4.91
  1,099,032
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,020 8,630
  -4.96
  1,674,094
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  16,230 15,970
  -5
  1,960,076
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  15,070 14,320
  -4.98
  2,474
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  9,850 9,360
  -4.97
  20,830
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  7,660 7,290
  -4.95
  88,405
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  27,690 27,690
  -4.98
  3,365,048
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  13,740 14,070
  -29.76
  10,711,156
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  32,440 30,940
  -4.98
  106,234
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  26,740 25,460
  -4.96
  78,246
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  19,250 18,300
  -4.98
  13,928
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  25,130 25,130
  -4.95
  13,233,744
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  12,420 12,370
  -4.99
  3,492,578
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  60,430 57,410
  -5
  609
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  40,830 39,480
  -4.98
  431,830
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  12,590 12,190
  -4.99
  1,628,586
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  15,310 14,560
  -4.96
  23,984
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  21,980 21,060
  -4.96
  380,424
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  37,930 36,280
  -4.98
  195,080
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  16,350 16,350
  -5
  4,145,765
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  22,700 21,600
  -4.97
  69,625
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,370 16,650
  -4.97
  505,340
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  30,000 28,660
  -4.97
  256,933
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  9,710 9,400
  -4.95
  4,221,680
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  6,640 6,450
  -4.87
  1,790,299
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  46,390 46,270
  -4.99
  1,343,677
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  108,440 108,440
  -4.99
  2,376,204
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  25,870 25,870
  -4.99
  7,750,009
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  11,950 11,360
  -4.94
  25,587
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  10,680 10,680
  -4.98
  87,482,592
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  11,370 10,810
  -4.93
  9,729
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  55,270 55,280
  -4.97
  2,141,509
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  21,780 20,710
  -4.96
  26,485
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  40,640 40,640
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  26,490 25,350
  -4.99
  273,552
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  28,060 26,790
  -5
  190,625
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  35,810 35,070
  -4.99
  1,114,786
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  46,550 46,550
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  46,550 44,330
  -4.99
  50,758
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  32,540 30,940
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  34,230 32,540
  -4.99
  24,849
 • فلزات اساسی
  فایرا
  17,880 17,900
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  155,620 147,860
  -5
  638
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  27,230 25,870
  -4.99
  967
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  70,710 67,210
  -4.99
  6,530
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  32,580 30,960
  -4.97
  1,305
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,270 7,860
  -4.96
  16,245
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  29,260 27,870
  -4.98
  74,995
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  19,450 19,240
  -4.89
  3,921,185
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,800 6,470
  -4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  59,340 56,400
  -4.99
  5,488
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  15,230 14,480
  -4.99
  59,002
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  10,020 9,670
  -4.92
  1,386,320
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  4,300 4,100
  -4.87
  622,461
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  49,670 47,220
  -4.99
  13,104
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  10,850 10,310
  -4.98
  10,445
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  63,500 63,500
  4.99
  1,217,342
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,980 39,200
  -4.99
  165,126
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  13,520 12,860
  -4.95
  33,147
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  59,130 56,180
  -4.99
  1,011
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  35,660 33,880
  -4.99
  150
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  306,350 291,040
  -5
  15
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  154,190 161,070
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  20,880 19,840
  -4.98
  3,443
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  32,630 31,000
  -5
  2,803
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  51,080 48,830
  -4.94
  114,484
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  230,430 218,910
  -5
  49
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  37,870 36,060
  -4.98
  55,482
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  29,050 27,640
  -4.98
  46,238
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  11,370 10,830
  -4.92
  122,182
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  98,730 94,860
  -5
  111,604
 • فلزات اساسی
  فجر
  59,060 59,060
  -4.99
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  11,270 10,710
  -4.97
  1,998
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  8,750 8,320
  -4.91
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,130 26,730
  -4.98
  590
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  5,180 4,950
  -4.99
  930,292
 • قند و شکر
  قصفها
  183,590 174,560
  -5
  4,458
 • قند و شکر
  قزوین
  36,580 34,760
  -4.98
  1,046
 • قند و شکر
  قهکمت
  45,740 43,460
  -4.98
  2,030
 • قند و شکر
  قشهد
  32,650 31,030
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  26,400 25,080
  -5
  642
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  526,200 505,610
  -5
  22,399
 • قند و شکر
  قمرو
  37,260 35,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  117,650 112,170
  -5
  28,867
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  37,140 35,340
  -5
  39,766
 • قند و شکر
  قپیرا
  80,070 76,140
  -4.99
  11,399
 • قند و شکر
  قثابت
  76,960 73,500
  -4.99
  64,124
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  85,570 86,000
  -1.5
  1,260,696
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  27,190 26,550
  -4.97
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  32,030 30,430
  -5
  2,782
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,840 15,050
  -4.99
  8,294
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  28,470 27,080
  -4.98
  32,516
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  8,130 7,730
  -4.92
  6,763
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  2,640 2,640
  -4.69
  94,669,465
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  58,500 55,590
  -4.99
  1,500
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  23,130 22,030
  -4.96
  92,616
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  61,380 58,330
  -4.98
  3,781
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  132,840 126,250
  -5
  2,996
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  27,250 25,890
  -4.99
  1,941
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  57,590 54,790
  -4.99
  23,696
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  147,700 140,500
  -5
  8,777
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,000 19,950
  -5
  500
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  16,350 15,650
  -4.98
  458,256
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  19,680 18,710
  -4.98
  13,897
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  14,520 13,810
  -4.96
  17,989
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  84,100 79,930
  -4.99
  3,421
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  4,310 4,110
  -4.86
  478,341
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  66,670 63,340
  -4.99
  370
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  46,050 46,050
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,170 37,220
  -4.98
  1,215
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  34,040 32,990
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  74,190 70,490
  -4.99
  378
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  9,250 8,960
  -3.55
  461,147
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,070 92,220
  -5
  130
 • فلزات اساسی
  فلوله
  26,890 25,550
  -4.98
  3,079
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  17,790 16,910
  -4.95
  15,380
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  27,840 26,450
  -4.99
  5,322
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  9,500 9,050
  -4.94
  196,670
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  10,110 9,610
  -4.95
  6,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  8,580 8,170
  -4.89
  140,575
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  93,370 88,830
  -4.99
  16,012
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  23,760 24,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  51,610 49,040
  -5
  4,842
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  110,370 104,860
  -4.99
  48
 • منسوجات
  نمرینو
  66,480 63,160
  -4.99
  480
 • فلزات اساسی
  فنوال
  38,180 36,280
  -4.98
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  41,620 39,540
  -5
  752
 • فلزات اساسی
  فنورد
  122,420 128,360
  5
  11,287
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  85,780 81,590
  -5
  13,622
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  31,720 30,430
  -5
  304,486
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,420 11,810
  -4.99
  80,600
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  9,840 9,360
  -4.97
  70,687
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  27,170 25,820
  -4.97
  1,877
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  97,690 93,770
  -4.99
  105,205
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  383,170 364,250
  -5
  1,702
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  91,930 87,530
  -4.99
  23,153
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  51,340 48,780
  -4.99
  150
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  8,770 8,360
  -4.89
  335,947
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,590 9,120
  -4.9
  2,049
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  6,940 6,830
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  55,320 52,730
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  40,160 38,180
  -4.98
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,330 6,020
  -4.9
  60,384
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  28,180 26,800
  -5
  36,336
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  19,860 18,880
  -4.98
  19,150
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  22,910 21,770
  -4.98
  2,165
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  112,670 107,740
  -5
  57,413
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  58,880 56,050
  -5
  33,755
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  32,330 30,730
  -4.98
  5,210
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  8,220 7,810
  -4.99
  29,470
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,660 39,380
  4.99
  122,997
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  112,330 106,720
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  10,800 10,260
  -5
  4,546
 • فلزات اساسی
  فسپا
  38,110 38,090
  -4.99
  7,139,857
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  106,660 101,330
  -5
  50
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  25,720 24,440
  -4.98
  3,982
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  41,990 43,490
  3.6
  648,539
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  22,740 21,610
  -4.97
  500
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  7,770 7,390
  -4.89
  31,573
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  35,040 33,290
  -4.99
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  46,730 44,420
  -4.98
  8,092
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  48,460 46,040
  -4.99
  475
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  23,180 22,030
  -4.96
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  579,310 570,500
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  16,440 15,620
  -4.99
  4,995
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  11,910 11,320
  -4.95
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  2,300 2,260
  -4.64
  32,476,630
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  20,940 19,910
  -4.96
  12,300
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  76,110 72,320
  -4.99
  1,343
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  4,300 4,130
  -4.84
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  9,140 8,690
  -4.92
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  122,060 116,040
  -4.99
  4,998
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  7,510 7,620
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  28,200 26,790
  -5
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  315,480 323,190
  5
  264,730
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  25,580 24,440
  -4.98
  207,490
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  10,920 10,400
  -4.94
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  95,620 90,870
  -5
  2,911
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  46,790 44,460
  -4.98
  640
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  98,800 94,510
  -5
  65,351
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  62,560 59,490
  -5
  15,502
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  123,440 117,410
  -4.99
  8,854
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  52,890 50,250
  -4.99
  200
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,400 18,440
  -5
  25,902
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  15,420 14,650
  -4.99
  2,116
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  17,870 17,700
  -14.33
  5,799,102
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  9,930 9,930
  -4.98
  23,874,709
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,730 23,500
  -4.97
  1,477
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  17,120 16,320
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,500 5,230
  -4.91
  115,234
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  17,190 16,340
  -4.94
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  39,550 39,550
  -5
  3,818,233
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  30,590 30,590
  -4.97
  14,526,282
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  20,510 20,850
  -2.84
  89,026,189
 • مخابرات
  همراه
  36,190 35,100
  -4.98
  1,005,597
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,290 6,280
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  21,130 21,130
  -4.99
  2,437,494
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  64,640 67,200
  -9.51
  4,094,212
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  45,140 45,140
  -4.99
  1,818,694
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  7,160 6,810
  -4.89
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,550 21,210
  -15.5
  23,945,584
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  6,800 6,680
  -4.98
  4,581,195
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  26,420 26,050
  -5
  2,657,835
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,920 13,240
  -4.95
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  10,170 10,540
  0
  23,670,697
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,320 6,020
  -4.9
  134,333
 • محصولات شیمیایی
  جم
  48,230 49,950
  -0.76
  6,912,135
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  28,540 28,450
  -4.98
  3,285,408
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  11,890 11,320
  -4.95
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  17,090 16,340
  -4.94
  338,604
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  16,740 16,740
  -4.99
  22,810,116
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,780 18,780
  -4.96
  899,290
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  22,320 22,320
  -4.98
  15,799,303
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  15,590 14,950
  -4.96
  538,857
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  14,980 14,250
  -5
  76,292
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  40,260 38,330
  -4.98
  48,965
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  29,590 29,400
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  59,740 56,960
  -4.99
  111,268
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولپارس
  4,050 4,220
  4.98
  2,648,268
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  19,940 20,000
  -3.15
  2,460,679
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  74,700 71,440
  -4.99
  86,358
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  161,630 168,500
  1.78
  980,317
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  167,800 167,800
  -5
  2,529,512
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  9,700 9,700
  -5
  7,069,255
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  74,550 74,400
  -1.33
  1,410,912
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  15,670 14,900
  -4.97
  3,107,445
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,680 20,230
  -4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  88,140 86,900
  -5
  521,627
 • فلزات اساسی
  فسازان
  41,320 39,860
  -4.98
  338,525
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  92,440 94,000
  -3
  1,465,681
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  12,190 11,990
  -4.99
  6,636,064
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,220 12,760
  -4.99
  1,343,454
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  50,160 50,130
  -4.97
  2,399,746
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  22,070 21,430
  -4.97
  889,851
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  9,930 9,840
  -4.93
  3,636,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غزر
  62,610 59,620
  -4.99
  34,612
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  386,800 386,800
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  386,800 386,800
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  386,800 368,330
  -5
  11,220
 • سیمان، آهک و گچ
  سیتا
  19,920 19,240
  -4.99
  1,435,486
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  آبادا
  24,720 23,540
  -4.97
  86,580
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  9,140 8,890
  -4.92
  2,309,716
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثبهساز
  3,830 3,680
  -4.91
  2,816,043
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امین
  13,390 12,900
  -4.94
  975,201
 • سرمایه گذاریها
  وسخراج
  2,380 2,210
  -4.74
  87,947,800
 • سرمایه گذاریها
  وسخراش
  1,350 1,410
  4.44
  1,881,851
 • سرمایه گذاریها
  وسزنجان
  1,430 1,500
  4.9
  71,658
 • سرمایه گذاریها
  وسقم
  1,350 1,410
  4.44
  1,605,628
 • سرمایه گذاریها
  وسمرکز
  1,400 1,470
  5
  201,954
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  995,002 995,002
  -0.57
  7
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  994,950 994,950
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  990,000 990,000
  0
  0
 • تجارت عمده وخرده فروشی وسائط نقلیه موتور
  صیدک1404
  928,000 928,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  969,600 969,600
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,013,738 1,000,000
  -1.51
  9,758
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  981,086 981,090
  -1.96
  15
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,009,107 1,010,000
  2.54
  110
 • مخابرات
  صخابر102
  1,010,000 1,010,000
  1
  2,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  969,853 980,000
  -0.04
  418
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  980,000 980,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  960,000 960,000
  -1.78
  9
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  137,923 137,923
  -5
  40
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  986,651 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  911,000 911,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  -2.51
  10
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  985,004 980,000
  0
  20
 • محصولات شیمیایی
  پارسا306
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب تبعی9912
  1,700 1,700
  13.33
  941,923
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  52,262 49,729
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  20,114 19,221
  -5
  288,880
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  20,689 19,659
  -5
  8,235
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  42,934 42,985
  5
  1,691,809
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  26,802 25,464
  -5
  2,541
 • فلزات اساسی
  فولای
  52,979 50,333
  -5
  1,002
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,267 16,832
  -5
  1,312,727
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  19,827 20,530
  2.2
  14,666,951
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  51,178 51,178
  -5
  2,080,598
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  15,105 14,351
  -5
  3,074
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  166,269 173,500
  0.47
  4,822,252
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  68,645 65,214
  -5
  277
 • فلزات اساسی
  میدکو
  20,483 19,475
  -5
  95,646
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  6,905 6,562
  -4.99
  31,672
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,203 5,179
  -4.99
  18,498,314
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  5,434 5,164
  -4.99
  23,645
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  136,583 142,700
  0.02
  845,025
 • قند و شکر
  قشیر
  27,218 25,859
  -5
  2,895
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  62,308 60,212
  -5
  509,826
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  81,546 77,535
  -5
  9,487
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  73,628 70,552
  -5
  110,759
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  108,014 102,775
  -5
  14,270
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  17,873 18,192
  5
  1,896,603
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  24,359 23,143
  -5
  2,575
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  28,161 26,809
  -5
  77,689
 • فلزات اساسی
  زنگان
  163,513 155,347
  -5
  364
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  99,382 94,484
  -5
  7,453
 • فلزات اساسی
  فزرین
  21,945 20,898
  -5
  108,409
 • قند و شکر
  قچار
  191,951 183,378
  -5
  29,993
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  115,259 109,792
  -5
  24,630
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  14,394 13,675
  -5
  1,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  21,788 20,709
  -5
  20,466
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  26,677 25,617
  -5
  380,000
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  30,892 29,868
  -5
  647,786
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  33,935 32,655
  -5
  350,530
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  55,734 53,751
  -5
  2,138,506
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  43,854 42,714
  -5
  537,279
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  46,978 47,200
  -4.23
  5,636,770
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  15,280 14,530
  -5
  61,939
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,335 13,003
  -5
  4,447,441
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  23,204 22,055
  -5
  19,461
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  143,684 140,805
  -5
  217,378
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  12,199 11,614
  -5
  174,614
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  36,169 34,574
  -5
  166,430
 • فلزات اساسی
  ارفع
  19,436 19,436
  -5
  8,668,077
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,049 13,350
  -5
  13,040
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  13,045 12,394
  -5
  8,049
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  25,135 24,121
  -5
  389,982
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  10,335 9,819
  -4.99
  4,000
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,044 15,249
  -5
  25,559
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  9,742 9,356
  -5
  1,257,201
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  17,401 16,553
  -5
  75,013
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  15,003 15,000
  0.37
  1,508,756
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  43,388 41,297
  -5
  43,108
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  40,134 38,553
  -5
  283,485
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  25,257 24,093
  -5
  156,406
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  150,638 143,144
  -5
  1,708
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  38,488 36,618
  -5
  47,062
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  58,995 56,054
  -5
  2,530
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  8,821 8,909
  -3.59
  9,033,235
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  14,351 13,640
  -4.99
  29,115
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  212,337 202,171
  -5
  11,100
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  30,123 28,618
  -5
  1,449
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  60,725 60,725
  -5
  1,129,590
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  7,400 7,450
  -4.24
  8,131,316
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  57,668 60,500
  4.63
  2,070,800
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  35,420 33,758
  -5
  89,769
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  16,726 15,944
  -5
  195,575
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  10,026 9,534
  -4.99
  88,194
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  13,864 13,171
  -5
  2,533
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,898 3,716
  -4.99
  776,658
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  60,044 62,622
  5
  9,306,906
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  34,821 33,083
  -5
  2,256
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  26,055 25,709
  -5
  2,075,262
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  38,432 36,517
  -5
  4,146
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  16,026 15,226
  -5
  2,500
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  77,335 73,478
  -5
  1,691
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  43,427 41,906
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,002,381 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,009,225 1,010,000
  0.08
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  27,752 26,426
  -5
  83,075
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  5,432 5,166
  -4.98
  168,242
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  93,911 89,468
  -5
  30,972
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  33,077 31,560
  -5
  119,803
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,042,000 1,042,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,004 1,000,004
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,004 1,000,004
  0
  0