• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  33,090 33,380
  1.12
  3,668,358
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  22,470 22,570
  0.58
  608,957
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  35,610 36,350
  5
  844,011
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  42,400 43,700
  5
  511,480
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  19,890 19,540
  -2.01
  742,007
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  47,570 48,000
  4.99
  1,028,012
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  14,870 14,950
  4.11
  4,350,683
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  83,250 83,030
  4.48
  798,383
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  22,660 22,660
  4.96
  8,460,575
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  25,240 25,240
  4.99
  3,914,607
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  304,170 304,170
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  32,770 32,800
  4.99
  60,996,349
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  33,740 34,110
  4.99
  2,611,120
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  9,950 9,920
  -0.1
  4,035,620
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,550 6,590
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  119,510 116,020
  -2.9
  57,959
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,330 4,200
  -3.45
  128,648,057
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,980 3,940
  -4.37
  339,750,683
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,850 3,770
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  28,620 28,640
  4.37
  2,332,457
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  20,560 20,170
  -2.8
  4,378,657
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  47,710 46,010
  -3.87
  167,980
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  30,750 30,010
  -2.56
  372,652
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  149,500 149,900
  0.33
  13,758
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  90,200 89,700
  -2.58
  481,567
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  65,010 64,040
  -4.96
  1,279,143
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  34,140 33,400
  -2.82
  427,583
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  31,010 31,200
  0.84
  198,684
 • فلزات اساسی
  فخاس
  53,550 51,700
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  47,370 48,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  20,940 20,370
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  38,050 39,670
  4.97
  201,334
 • فلزات اساسی
  فرآور
  24,410 23,720
  -4.85
  1,014,176
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  16,430 16,600
  1.9
  1,251,474
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  22,330 22,990
  4.98
  75,055,568
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,510 8,500
  -1.28
  30,382,038
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  20,930 20,540
  -3.39
  3,116,897
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  12,320 12,320
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  19,100 19,150
  -1.64
  7,611,488
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  49,040 49,590
  2.56
  2,306,819
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  20,030 20,460
  4.92
  1,506,448
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  221,260 232,090
  5
  5,249
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  35,290 36,680
  4.98
  302,824
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  18,560 17,710
  -4.99
  289,040
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  57,340 57,340
  5
  1,497,468
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  69,060 68,600
  -0.19
  1,061,357
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,620 14,210
  4.95
  456,734
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  17,650 17,370
  -1.86
  3,073,334
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  14,960 14,700
  -4.92
  5,331,506
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  17,490 17,320
  -2.81
  11,909,046
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  44,120 44,400
  -3.98
  17,506,971
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  11,440 11,400
  0.18
  12,657,184
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  71,140 70,110
  -2.04
  371,163
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  62,940 62,940
  4.99
  2,938,100
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  12,160 12,260
  4.07
  5,663,204
 • فلزات اساسی
  فملی
  30,810 30,500
  -4.21
  36,878,717
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  16,190 16,760
  4.95
  934,067
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  27,050 27,690
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  90,770 94,100
  5
  265,989
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  36,280 38,050
  4.99
  57,076
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  87,840 90,860
  4.99
  202,721
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  51,950 52,050
  1.32
  1,035,026
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  17,070 16,750
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,690 6,690
  4.86
  33,852,999
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  91,910 93,710
  2.23
  133,623
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  47,840 48,530
  2.02
  1,273,070
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  43,910 43,210
  -4.38
  1,480,920
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  30,290 30,220
  -0.17
  1,290,301
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  23,800 23,300
  -3.92
  1,333,036
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  363,730 369,900
  1.95
  25,826
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  50,640 50,200
  -1.24
  474,509
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  55,380 55,110
  -4.93
  9,611,112
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  63,050 64,000
  2.19
  382,241
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  19,770 19,420
  -4.99
  2,093,705
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  62,850 62,000
  -1.99
  2,775,391
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  8,940 8,910
  -4.91
  39,510,877
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  65,380 67,370
  4.99
  606,749
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  64,370 64,450
  1.5
  773,457
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  30,580 29,960
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  23,730 23,990
  4.99
  9,690,443
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  32,730 32,600
  -2.95
  4,291,911
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  32,690 33,350
  2.58
  891,538
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  17,960 17,510
  -2.07
  571,845
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  28,270 28,200
  0.18
  2,724,686
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  36,740 36,570
  -0.52
  134,624
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,650 25,250
  -1.87
  308,590
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  36,970 36,800
  -0.49
  245,980
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  39,950 40,150
  0.58
  892,043
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  42,310 41,520
  -2.28
  521,743
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  49,350 49,460
  1.73
  618,766
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  23,880 23,600
  -1.54
  459,155
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  13,750 13,370
  -4.91
  1,773,116
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,820 13,800
  2.37
  7,443,838
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  22,070 22,080
  4.99
  30,488,630
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  20,130 20,000
  -1.19
  889,563
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  15,220 14,960
  -4.47
  3,681,106
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,330 13,300
  1.53
  5,272,628
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  40,760 40,650
  -1.43
  3,746,623
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  28,930 28,240
  -4.98
  861,285
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  63,090 63,090
  -5
  944,098
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  33,840 33,970
  0.59
  338,818
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,880 24,700
  -5
  2,745,421
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  29,410 29,430
  4.99
  14,996,170
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  18,010 17,650
  1.26
  5,406,194
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  57,450 59,320
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  77,990 81,290
  5
  98,396
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  26,160 26,590
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  21,520 21,520
  4.98
  3,541,421
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  37,240 36,520
  -3.13
  696,390
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  65,680 65,500
  3.48
  2,876,819
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  28,580 29,120
  4.97
  2,003,647
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  37,110 36,700
  -4.2
  1,141,355
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  26,970 26,970
  4.98
  5,427,061
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  32,500 31,580
  -4.24
  831,256
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  13,260 13,260
  4.99
  11,513,424
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  19,160 18,960
  0.8
  2,399,855
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  48,750 49,300
  2.75
  1,175,130
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  116,360 117,400
  2.26
  410,837
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  34,350 34,300
  -1.18
  4,423,267
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  23,190 23,600
  3.92
  2,349,925
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  17,830 17,750
  -1.83
  21,494,759
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  14,270 14,330
  4.98
  3,771,354
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  67,160 67,900
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  25,410 26,000
  2.04
  918,858
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  123,580 124,300
  -0.31
  682,030
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  124,690 118,460
  -5
  170
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  124,690 124,690
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  32,630 31,800
  -2.81
  143,277
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  43,660 43,660
  4.98
  5,783,144
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  53,460 52,300
  -2.93
  343,821
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  72,570 71,250
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  72,570 72,570
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  40,890 41,930
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  47,610 48,000
  1.14
  593,255
 • فلزات اساسی
  فایرا
  26,700 26,510
  -0.15
  1,528,852
 • فلزات اساسی
  فمراد
  157,670 158,870
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  31,440 31,120
  -1.11
  518,767
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  141,410 137,100
  -3.1
  6,818
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  56,900 57,670
  3.93
  534,845
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  36,860 35,180
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  12,120 12,460
  4.97
  1,824,478
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  39,490 38,790
  -3.79
  857,807
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  32,070 32,000
  -0.99
  1,235,011
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,530 11,900
  4.94
  1,589,234
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  93,100 93,700
  0.56
  117,208
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  30,100 30,130
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  17,270 17,020
  -2.52
  1,525,741
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  10,050 10,150
  2.42
  14,347,638
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  69,670 68,750
  -0.46
  339,837
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  16,130 15,800
  -3.19
  1,989,675
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  97,570 96,870
  -4.99
  444,639
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  48,720 50,500
  4.47
  278,459
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  21,320 20,640
  -3.73
  416,230
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  73,210 73,980
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  37,740 37,800
  4.94
  1,896,560
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  284,540 298,720
  5
  624
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  74,670 76,960
  4.99
  267,787
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  25,110 25,160
  0.28
  145,309
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  55,550 57,760
  5
  198,765
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  68,610 67,900
  -0.96
  130,921
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  233,630 240,960
  5
  81,632
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  58,600 58,900
  0.61
  103,372
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  43,900 44,000
  0.48
  227,100
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  24,810 24,340
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  116,850 114,010
  -2.66
  31,741
 • فلزات اساسی
  فجر
  67,060 68,690
  2
  758,798
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  13,650 14,180
  4.96
  862,057
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  15,060 14,940
  -4.96
  2,902,168
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  32,510 31,030
  -4.64
  69,765
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  13,990 13,530
  -4.31
  94,791,138
 • قند و شکر
  قصفها
  263,710 270,000
  -1.08
  553,451
 • قند و شکر
  قزوین
  62,450 63,990
  4.99
  440,959
 • قند و شکر
  قهکمت
  59,820 62,710
  4.99
  26,184
 • قند و شکر
  قشهد
  32,450 33,950
  4.98
  111,442
 • قند و شکر
  قلرست
  34,720 33,300
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  795,610 820,730
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  41,250 39,380
  -4.99
  123,123
 • قند و شکر
  قنیشا
  76,720 78,000
  -0.48
  584,915
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  51,460 51,900
  1.45
  416,242
 • قند و شکر
  قپیرا
  88,840 87,560
  -1.47
  18,801
 • قند و شکر
  قثابت
  145,930 145,930
  4.99
  450,002
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  56,410 58,850
  5
  122,132
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  34,800 34,500
  -1.65
  455,226
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  35,830 35,000
  -2.45
  74,104
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  25,050 25,100
  0.84
  480,406
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  49,920 50,220
  5
  3,657,691
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  10,190 10,530
  4.99
  1,764,439
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  73,150 76,180
  4.99
  121,655
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  36,290 36,000
  -4.84
  2,021,864
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  66,200 66,010
  -4.99
  636,491
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  124,480 130,430
  5
  16,995
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  32,610 33,320
  4.98
  981,439
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  130,800 128,300
  -2.19
  48,179
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  145,830 139,490
  -5
  44,183
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  26,960 27,300
  5
  2,483,212
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,280 14,000
  -3.38
  1,399,156
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  32,960 32,600
  -3.41
  1,470,004
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  18,800 18,220
  -4.51
  887,021
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  107,780 104,130
  -4.9
  138,544
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  9,000 8,930
  -4.9
  8,747,760
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  68,620 71,280
  4.99
  179,768
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  71,630 71,630
  -5
  10,066,565
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  46,180 44,650
  -5
  412,921
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  138,230 140,200
  5
  235,573
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  79,960 77,650
  -3.03
  48,221
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  38,900 39,810
  2.95
  619,795
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  97,850 100,680
  5
  212,250
 • فلزات اساسی
  فلوله
  38,490 39,430
  4.98
  704,730
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  20,290 19,710
  -4.09
  950,741
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  47,570 46,000
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  20,970 21,430
  5
  119,220,360
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  14,310 13,940
  -4.06
  1,817,975
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  14,060 14,230
  -0.49
  5,361,343
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  89,270 90,600
  1.9
  84,524
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  31,730 33,000
  4
  584,934
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  68,340 65,040
  -5
  25,312
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  122,240 123,900
  1.4
  16,849
 • منسوجات
  نمرینو
  69,140 72,520
  4.99
  14,437
 • فلزات اساسی
  فنوال
  52,510 52,800
  3.59
  819,262
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  59,820 57,080
  -4.99
  75,686
 • فلزات اساسی
  فنورد
  106,130 111,430
  4.99
  300
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  103,670 103,670
  4.99
  912,400
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  49,810 49,000
  -2.06
  1,242,599
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  12,060 11,940
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  18,330 18,830
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  37,860 38,450
  3
  601,844
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  118,610 116,750
  -1.94
  52,177
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  500,180 500,180
  5
  1,202,322
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  53,300 54,190
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  61,590 61,970
  -3.01
  764,288
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  18,890 18,890
  -4.98
  9,912,911
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  14,240 13,710
  -2.49
  1,846,493
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  152,150 157,730
  5
  92,027
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  64,640 61,770
  -5
  89,950
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  52,160 51,850
  -4.98
  843,684
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  9,400 9,240
  -1.7
  4,558,672
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  45,680 44,000
  -4.16
  511,125
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  22,240 21,560
  -3.1
  40,068
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  31,160 30,340
  -4.98
  789,434
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  136,470 137,000
  0.16
  125,434
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  70,180 70,000
  -0.51
  152,632
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  45,920 44,800
  -2.86
  214,751
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  11,720 11,700
  -0.09
  947,229
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  37,080 37,000
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  181,770 177,130
  -5
  136,598
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  13,790 13,500
  -2.46
  931,249
 • فلزات اساسی
  فسپا
  75,070 75,070
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  140,880 134,600
  -5
  35,796
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  56,130 56,150
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  57,340 55,500
  -3.39
  69,646
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  23,270 24,190
  4.99
  424,593
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  11,220 10,900
  -3.11
  1,445,534
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  49,670 50,000
  1.38
  602,958
 • قند و شکر
  قشکر
  71,330 72,040
  5
  610,659
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  62,920 61,000
  -3.4
  92,872
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  27,930 27,800
  -1.14
  1,040,644
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  435,260 453,000
  5
  20,979
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  21,780 21,550
  -1.28
  271,076
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  15,810 16,100
  1.9
  442,945
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,390 25,170
  -4.98
  149,636
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  83,980 83,500
  -0.77
  63,568
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  9,670 9,600
  -2.14
  11,935,798
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  15,090 14,950
  -1.84
  2,176,150
 • فلزات اساسی
  فسرب
  174,010 175,000
  0.63
  151,631
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  81,420 81,790
  0.57
  197,622
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,690 31,830
  4.98
  455,338
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  262,710 275,680
  5
  2,157
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  32,410 31,800
  -3.28
  538,290
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  22,950 22,790
  -4.96
  3,702,708
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  74,380 77,530
  5
  107,423
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  68,280 68,990
  1.17
  197,885
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  136,970 143,790
  4.99
  984
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  102,700 105,590
  4.99
  233,643
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  108,140 107,210
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  170,890 177,970
  5
  55,976
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  59,250 57,500
  -3.81
  203,582
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  26,800 26,560
  3.07
  1,931,485
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  18,870 18,100
  -4.99
  423,486
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  31,080 31,080
  -4.98
  1,818,867
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  21,210 21,180
  4.59
  10,208,804
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  30,990 30,700
  -2.29
  787,708
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  26,240 26,710
  2.57
  21,068,504
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  10,190 10,240
  -3.03
  11,965,212
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  26,820 26,700
  -1.87
  4,852,515
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  50,390 51,060
  2
  31,005,925
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  29,980 30,100
  2.28
  10,632,792
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  22,030 21,880
  0.64
  10,152,344
 • مخابرات
  همراه
  70,710 70,860
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  9,320 9,370
  3.31
  4,547,875
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  37,500 38,020
  5
  1,712,119
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  57,920 57,800
  -0.64
  291,414
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  48,680 48,800
  0.37
  351,638
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  11,140 11,400
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  22,440 22,250
  -0.63
  2,749,260
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  12,360 12,450
  0.57
  1,513,724
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  31,710 30,900
  -3.29
  868,194
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  23,930 24,500
  -2.08
  1,814,930
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  13,230 13,450
  5
  3,945,432
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  21,120 21,300
  1.19
  335,807
 • محصولات شیمیایی
  جم
  48,470 48,010
  -0.95
  418,162
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  35,020 34,100
  -3.37
  650,413
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  16,650 16,980
  3.22
  1,161,342
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  31,750 32,730
  4.97
  648,761
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  19,600 19,450
  -4.52
  96,222,923
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  35,040 35,000
  -1.07
  1,114,836
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  49,390 50,400
  1.1
  43,737,960
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  44,890 45,060
  4.99
  2,139,765
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  24,600 25,180
  4.96
  1,941,935
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  51,840 50,300
  -4.03
  244,266
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  40,560 40,440
  -4.98
  8,957,670
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  87,140 90,060
  4.99
  214,455
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  40,040 39,400
  -4.97
  1,084,799
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  139,790 138,000
  -2.22
  170,025
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  160,120 160,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  178,790 177,510
  -1.19
  215,056
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  15,410 15,380
  4.55
  9,255,603
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  71,580 70,800
  -1.64
  360,136
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  19,020 18,890
  -1.51
  2,135,868
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  29,500 29,650
  3.31
  2,017,452
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  97,590 97,590
  4.99
  3,717,809
 • فلزات اساسی
  فسازان
  45,770 46,100
  4.99
  2,629,417
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  99,740 100,400
  2.49
  594,481
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  15,560 15,250
  -2.62
  1,860,884
 • فلزات اساسی
  کویر
  20,950 20,200
  -3.86
  1,999,890
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  68,800 68,960
  0.95
  455,910
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  40,490 40,040
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  17,890 18,010
  3.27
  6,746,601
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  424,950 424,950
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی2
  424,950 424,950
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  437,710 446,190
  5
  144,190
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  10,940 10,850
  -2.08
  17,615,985
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,008,036 997,184
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,004,900 1,004,900
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,500,000 1,500,000
  50
  6
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,029,990 1,029,990
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  961,000 961,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,100 985,100
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,043,750 1,040,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,006,374 1,015,050
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  975,000 975,000
  0.34
  50
 • مخابرات
  صخابر102
  965,463 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  970,000 970,000
  -0.96
  30
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,039,052 1,039,052
  5
  38
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  961,077 950,000
  -0.42
  26
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  219,147 218,581
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  971,644 970,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  955,000 955,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,006,889 1,020,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,039,500 1,039,500
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  819,020 819,020
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  73,473 75,213
  -0.16
  456,079
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  26,490 27,686
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  27,452 27,072
  3.1
  3,729,147
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  52,232 50,447
  -5
  301,335
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  28,563 29,381
  5
  848,218
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  48,265 48,953
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  48,099 50,125
  5
  169,931
 • هتل و رستوران
  سمگا
  27,174 26,499
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  22,403 22,453
  5
  3,801,975
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  69,741 70,126
  5
  26,104,022
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  19,404 19,650
  -4.17
  6,192,539
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  194,368 195,000
  0.88
  457,523
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  71,970 72,137
  5
  7,673,905
 • فلزات اساسی
  میدکو
  22,468 22,780
  3.45
  2,696,322
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  15,230 15,000
  3.89
  12,646,882
 • فلزات اساسی
  ذوب
  10,169 10,169
  -5
  24,967,789
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  10,901 10,547
  -5
  1,695,899
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  168,201 168,201
  5
  757,512
 • قند و شکر
  قشیر
  37,005 36,985
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  71,541 73,000
  2.53
  242,030
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  70,755 71,700
  1.89
  260,818
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  137,659 140,922
  5
  228,167
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  151,701 154,900
  2.94
  144,192
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  27,683 28,000
  -2.03
  2,389,692
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  29,318 30,333
  5
  544,605
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  20,804 20,240
  -3.47
  593,576
 • فلزات اساسی
  زنگان
  190,833 197,920
  5
  67,914
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  146,245 144,000
  -1.6
  37,346
 • فلزات اساسی
  فزرین
  28,392 28,100
  -4.48
  3,454,278
 • قند و شکر
  قچار
  150,780 152,000
  1.22
  113,469
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  162,395 162,600
  0.68
  351,130
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  16,166 16,532
  5
  2,960,766
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  36,082 35,520
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  41,080 41,800
  1.4
  1,452,014
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  53,632 53,721
  5
  1,405,035
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  66,237 65,998
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  76,485 76,700
  0.64
  193,947
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  40,875 39,530
  -4.99
  498,483
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  59,085 58,219
  -5
  1,977,731
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  23,522 22,910
  -4.6
  1,231,943
 • فلزات اساسی
  هرمز
  13,594 13,530
  -4.88
  8,578,382
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  40,066 40,500
  1.59
  722,287
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  190,886 191,090
  4.93
  464,904
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  24,054 24,055
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  51,483 53,647
  5
  162,978
 • فلزات اساسی
  ارفع
  21,697 21,730
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  20,038 20,250
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  16,082 16,000
  -0.3
  836,895
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  56,155 57,345
  5
  559,637
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  13,487 13,578
  1.75
  1,650,548
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  16,580 17,154
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  13,826 13,500
  -3.76
  1,593,549
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  32,871 33,138
  5
  1,952,189
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,761 13,767
  0
  1,172,820
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  49,565 51,681
  5
  154,459
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  45,216 45,940
  2
  283,326
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  39,984 39,930
  -5
  1,791,305
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  198,505 200,404
  5
  639,570
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  46,685 45,071
  -5
  511,562
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  69,152 71,701
  5
  189,009
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  14,940 14,963
  5
  33,242,298
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  38,218 38,358
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  153,475 157,900
  3.64
  61,143
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  42,290 43,400
  2.01
  382,431
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  86,373 86,290
  -2.34
  4,325,964
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  11,034 11,285
  2.97
  4,763,301
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  109,398 110,190
  4.1
  1,041,049
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,640 12,350
  -0.87
  186,533,706
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  65,224 66,078
  5
  1,664,605
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  30,626 31,530
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  12,530 12,710
  2.76
  2,223,452
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  24,396 23,900
  -4.91
  4,061,763
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  8,245 8,175
  -4.73
  13,146,425
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  90,706 91,002
  -4.03
  1,182,993
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  58,556 58,087
  -5
  1,146,196
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  44,693 44,693
  5
  1,657,328
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  49,754 48,025
  -5
  402,709
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  83,032 83,000
  1.81
  321,100
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  94,752 90,591
  -4.63
  31,759
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  77,323 75,300
  -2.82
  255,897
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,057,778 505,001
  -50
  9
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  23,715 23,807
  5
  4,936,978
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  30,210 29,953
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  125,231 129,000
  3.24
  213,289
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  72,945 72,000
  -0.11
  680,802
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,000,002 1,000,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,003
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  17,027 17,027
  4.99
  9,233,434
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  14,609 14,865
  -0.68
  2,848,808
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  209,603 212,975
  5
  185,207
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  18,862 19,010
  -1.39
  2,054,122
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  53,697 53,912
  5
  3,420,192
 • منسوجات
  نطرین
  30,837 32,021
  5
  409,719
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  9,053 9,075
  5
  5,682,813
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  980,000 980,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زبینا
  74,963 78,021
  5
  133,214