• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  3,115 3,122
  1.93
  5,134,597
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  8,244 8,310
  4.99
  1,170,076
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  9,533 9,401
  2
  7,579,424
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,679 3,687
  4.98
  6,773,764
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,628 4,626
  -1.91
  4,035,217
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,667 2,674
  4.99
  10,521,021
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  9,119 9,300
  3.85
  3,795,338
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,146 2,121
  1
  19,772,409
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,110 3,090
  0.06
  2,085,786
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,332 14,441
  2.31
  1,669,308
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,468 3,510
  -1.4
  21,081,735
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,862 5,880
  4.35
  20,486,694
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,815 1,813
  -3.62
  31,774,394
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,613 5,614
  1.91
  6,160,954
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  21,675 20,974
  -2.91
  973,781
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,828 2,869
  4.98
  72,567,793
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,000 4,070
  1.65
  11,697,971
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  412 412
  -0.48
  140,962,920
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  403 406
  0.74
  294,720,544
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,767 3,899
  2.58
  4,039,740
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  4,932 4,920
  0.33
  4,732,690
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,696 7,689
  2.29
  1,629,024
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,229 7,262
  2.18
  1,189,278
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  28,542 28,650
  5
  1,758,817
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  17,889 18,041
  5
  1,805,458
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  7,222 7,265
  3.39
  1,108,760
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  5,749 5,760
  3.15
  1,480,834
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  5,637 5,703
  4.99
  3,094,232
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,812 13,765
  -0.54
  360,090
 • فلزات اساسی
  فخاس
  12,333 12,065
  -2.27
  40,093
 • فلزات اساسی
  فخوز
  7,990 8,000
  -0.39
  3,030,051
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,895 3,892
  -0.26
  31,231,287
 • فلزات اساسی
  فروس
  12,968 13,350
  8.77
  4,474,068
 • فلزات اساسی
  فرآور
  36,552 36,599
  1.57
  293,946
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,989 3,030
  4.23
  611,630
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,432 2,433
  0.25
  12,429,438
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,186 4,210
  4.96
  32,930,475
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,746 6,686
  -1.43
  7,098,632
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  6,054 6,140
  2.37
  7,099,066
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,542 4,543
  4.99
  36,036,313
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,200 5,245
  0.85
  7,487,642
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  5,833 5,890
  4.01
  53,622,276
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  13,442 13,460
  0.04
  364,483
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,440 2,415
  2.29
  8,897,040
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,120 9,121
  4.49
  2,539,668
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  32,207 32,319
  5
  210,013
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  8,716 8,760
  4.96
  2,243,613
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,459 2,400
  -3.26
  1,402,464
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  2,870 2,905
  3.71
  3,709,601
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  11,688 11,647
  -0.99
  2,859,007
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  2,709 2,734
  4.99
  1,374,680
 • فلزات اساسی
  فلوله
  12,870 12,870
  4.99
  325,518
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,920 1,899
  0.53
  6,300,692
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,741 1,755
  1.56
  6,354,228
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,012 4,034
  -0.49
  9,685,459
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,180 8,240
  0.41
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,125 7,120
  -0.07
  1,865,717
 • مخابرات
  اخابر
  3,977 3,950
  3.97
  64,285,938
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,795 17,830
  4.94
  1,721,393
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  7,542 7,553
  4.99
  3,478,460
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,667 1,670
  4.77
  45,796,167
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,154 4,168
  0.68
  12,772,188
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  6,170 6,210
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  4,953 4,967
  4.99
  14,285,111
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  17,927 18,000
  1.09
  510,196
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,000 5,023
  -0.63
  5,068,214
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  13,253 13,273
  5
  357,418
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,648 5,651
  5
  2,475,596
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,633 4,549
  8.28
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  13,812 13,889
  0.8
  1,023,385
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,785 5,770
  -1.43
  3,403,377
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  10,726 10,755
  0.12
  1,246,985
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,436 7,430
  1.43
  5,721,079
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  5,537 5,537
  4.99
  1,136,715
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  64,084 64,150
  -0.07
  129,120
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  11,570 11,512
  3.25
  36,713,264
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  24,878 24,820
  -0.29
  428,167
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,217 9,296
  2.36
  2,117,609
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,328 1,336
  -0.96
  30,312,784
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  5,853 5,730
  -2.67
  1,720,029
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,524 1,525
  -0.52
  45,375,395
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  1,956 1,980
  0.71
  14,193,363
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  11,489 11,523
  4.99
  2,533,017
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,294 7,294
  4.99
  2,927,668
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,074 3,073
  0.75
  5,964,221
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,455 3,467
  5
  3,318,178
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,082 8,150
  5
  4,174,765
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,361 3,347
  -3.07
  2,720,786
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  3,710 3,750
  1.27
  14,570,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  9,411 9,451
  -1.51
  292,929
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  4,935 4,997
  0.91
  292,612
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  6,036 6,200
  4.47
  1,337,186
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  2,756 2,756
  4.99
  443,969
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  7,434 7,443
  4.99
  2,431,641
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,586 1,594
  0.57
  87,020,339
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  4,520 4,599
  -0.93
  2,012,526
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,619 4,615
  -1.75
  5,403,833
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,867 2,800
  2.19
  10,820,869
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,545 2,560
  1.43
  2,267,308
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,643 1,653
  4.95
  47,276,447
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  2,841 2,850
  0.07
  4,369,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  3,288 3,290
  3.56
  3,266,573
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  1,908 1,899
  -0.84
  9,808,421
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  1,843 1,866
  3.27
  14,651,682
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  2,937 3,000
  -1.38
  1,936,934
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  8,154 8,362
  3.79
  8,357,114
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  4,951 5,070
  2.71
  2,994,559
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,267 14,445
  4.99
  2,883,166
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  2,684 2,696
  0.86
  1,487,016
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  7,210 7,247
  2.97
  362,002
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,057 4,078
  4.99
  6,523,529
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,187 4,182
  -0.02
  3,064,748
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,971 11,082
  4.07
  1,644,808
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,811 7,824
  4.99
  9,955,725
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,715 3,717
  5
  19,232,958
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,179 6,208
  4.99
  2,337,077
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,527 7,573
  4.99
  5,472,280
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,305 2,301
  -0.09
  23,958,674
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,303 1,316
  0.84
  32,206,758
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,180 6,223
  0.32
  2,037,890
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  1,707 1,722
  5
  158,712,118
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,637 3,676
  5
  18,598,446
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,592 8,598
  0.03
  335,603
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  21,083 21,101
  -0.34
  1,525,837
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  5,485 5,598
  3.55
  5,231,628
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  14,707 14,790
  1.13
  2,376,202
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  3,790 3,805
  0.61
  5,007,740
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,583 1,617
  1.63
  55,928,008
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,043 2,040
  -0.83
  4,354,330
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  15,452 15,600
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,677 13,065
  0.62
  8,417,216
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,677 12,677
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  12,677 12,677
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  6,782 6,800
  -1.76
  742,253
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  9,982 9,982
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  9,982 10,084
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,919 4,880
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  30,781 30,608
  -0.39
  421,879
 • فلزات اساسی
  فایرا
  4,964 5,019
  -0.02
  2,349,161
 • فلزات اساسی
  فمراد
  18,110 18,080
  2.87
  427,093
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,022 8,187
  4.99
  3,255,721
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,589 34,520
  3.2
  196,245
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  23,929 24,000
  0.6
  479,549
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,379 3,439
  4.98
  25,322,173
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,716 4,750
  3.35
  5,356,081
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,093 2,101
  -0.71
  10,267,640
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  49,370 48,943
  0.52
  359,175
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  5,610 5,677
  4.99
  4,088,073
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  13,758 13,758
  5
  1,231,669
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  9,847 9,880
  4.99
  935,374
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,750 1,754
  4.97
  12,022,272
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  39,470 39,485
  5
  457,374
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,459 2,545
  4.47
  8,196,137
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  22,310 22,504
  5
  2,100,424
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  18,067 18,067
  5
  263,391
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  7,325 7,355
  2.51
  3,569,192
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  12,020 12,059
  4.96
  1,011,441
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  4,797 4,900
  3.68
  1,937,335
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  52,843 52,844
  5
  144,805
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  49,000 49,000
  5
  74,359
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  5,693 5,762
  4.99
  2,236,363
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  12,001 12,001
  5
  301,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  14,356 14,390
  1.39
  1,214,737
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  37,576 37,885
  1.93
  274,750
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  17,087 17,280
  2.96
  417,467
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  16,016 16,004
  -0.11
  202,753
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,080 4,090
  1.01
  7,147,915
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  26,486 26,500
  4.06
  807,831
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,402 3,376
  -0.15
  1,917,300
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,641 3,718
  5
  7,093,983
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,494 12,700
  2.98
  337,707
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  39,182 39,500
  1.4
  297,209
 • قند و شکر
  قصفها
  25,196 25,242
  5
  354,702
 • قند و شکر
  قزوین
  12,875 12,716
  2.63
  1,210,056
 • قند و شکر
  قهکمت
  19,371 19,423
  4.99
  1,829,276
 • قند و شکر
  قشهد
  15,128 15,268
  3.24
  586,448
 • قند و شکر
  قلرست
  9,363 9,400
  2.16
  1,060,791
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  71,897 71,898
  5
  291,937
 • قند و شکر
  قمرو
  13,848 13,945
  2.15
  198,485
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,543 13,400
  -1.62
  884,255
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  17,236 16,750
  0.44
  2,925,523
 • قند و شکر
  قپیرا
  27,741 28,056
  5
  264,213
 • قند و شکر
  قثابت
  21,358 21,343
  -5
  8,192,618
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  13,431 13,390
  -0.6
  614,308
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  13,516 13,565
  -2.65
  2,366,692
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  22,128 22,128
  5
  548,272
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  14,187 14,187
  5
  177,587
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,507 3,571
  1.82
  8,121,159
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,225 4,280
  1.74
  948,154
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  5,643 5,678
  4.99
  3,011,842
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,477 17,600
  1.34
  134,049
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  26,517 26,517
  5
  40,249
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  8,638 8,638
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  29,643 29,752
  5
  326,699
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  35,459 36,000
  0.14
  88,050
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  10,441 10,400
  -1.23
  653,331
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  19,143 19,116
  -5
  70,040
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,777 3,883
  3.57
  9,817,612
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,088 8,220
  2.79
  3,245,555
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  15,267 15,530
  4.35
  33,955
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  49,323 49,508
  5
  882,016
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,281 8,282
  4.99
  1,707,754
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,258 6,225
  2.27
  17,324,755
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  8,355 8,484
  4.96
  2,719,870
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,648 27,530
  -1.02
  47,866
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  19,226 19,237
  5
  373,134
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,704 6,704
  5
  1,375,102
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  37,767 38,160
  -2.81
  232,583
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,169 3,178
  4.99
  11,465,509
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  8,892 8,902
  4.99
  1,806,836
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,133 2,151
  2.82
  60,780,534
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,018 3,053
  0.43
  15,164,308
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,964 1,960
  -0.15
  12,186,717
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  21,739 21,739
  5
  115,404
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,298 6,297
  -4.99
  569,137
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,713 5,785
  4.99
  2,892,130
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  25,510 25,600
  2.83
  38,255
 • منسوجات
  نمرینو
  21,545 22,244
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  3,936 3,979
  -1.22
  4,741,344
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  16,738 16,899
  0.84
  803,618
 • فلزات اساسی
  فنورد
  19,679 19,695
  5
  84,905
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  14,006 14,233
  4.99
  1,014,521
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  9,119 9,119
  5
  200,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,474 8,514
  0.42
  2,803,959
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  26,534 26,598
  5
  112,333
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  1,729 1,729
  4.98
  59,087,274
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  1,917 1,917
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  9,987 10,073
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  26,868 26,850
  4.56
  863,290
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  12,483 12,500
  -2.34
  222,342
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,878 14,711
  -2.36
  413,282
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  7,418 7,529
  4.45
  1,935,306
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,332 1,327
  0.3
  106,182,735
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,341 2,290
  -0.52
  19,549,093
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  26,805 26,831
  5
  906,762
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,869 29,300
  8.07
  499,939
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,767 8,981
  4.98
  7,535,908
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,384 1,400
  -0.21
  14,691,188
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,386 4,510
  2.71
  2,787,064
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  4,551 4,698
  2.06
  494,659
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  17,107 17,107
  -5
  210,180
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  14,642 14,662
  5
  1,821,767
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  17,041 17,099
  1.62
  108,274
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,222 11,327
  5
  1,525,393
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,318 2,371
  3.95
  8,419,417
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  7,172 7,229
  -2.9
  412,165
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  19,644 20,151
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,388 8,410
  0.82
  581,859
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,402 11,406
  5
  1,869,528
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  17,790 18,678
  5
  100
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  12,846 13,294
  5
  3,066,681
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  18,260 18,495
  5
  635,265
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,010 8,998
  -2.65
  1,977,336
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  12,731 12,841
  5
  2,085,909
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,364 5,365
  -1.6
  1,636,009
 • قند و شکر
  قشکر
  17,463 17,690
  -2.03
  737,179
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,001 8,050
  0.27
  2,102,682
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,652 7,661
  4.99
  3,428,895
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,339 4,342
  4.1
  3,036,931
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  46,610 47,503
  5
  357,395
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  6,060 5,997
  -1.43
  118,168
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,022 5,073
  4.99
  2,917,755
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  19,672 19,800
  4.71
  177,599
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  19,496 19,499
  -0.93
  58,555
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  2,771 2,860
  4.23
  6,475,757
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,992 24,710
  2.99
  938,117
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  20,116 20,152
  5
  1,647,820
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  19,179 19,304
  1.56
  112,856
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  67,044 67,501
  -1.66
  33,427
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,718 7,680
  0.52
  9,854,436
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,262 1,274
  1.43
  25,036,091
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,372 10,530
  0.64
  4,789,423
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,422 25,100
  -0.88
  222,674
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,831 13,403
  5
  41,440
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  40,234 40,000
  -2.76
  27,892
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  15,675 15,730
  5
  932,237
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  19,898 19,919
  5
  2,731,409
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  14,742 14,742
  -4.99
  160,639
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  12,517 12,696
  1.25
  774,825
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,410 2,397
  -0.08
  6,559,242
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  12,603 12,700
  -2.32
  2,492,211
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  4,719 4,765
  4.98
  2,572,555
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,215 6,260
  4.96
  4,965,932
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  15,505 15,617
  5
  2,491,156
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,486 8,507
  5
  4,168,326
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,786 3,789
  -0.39
  9,774,573
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  5,798 5,807
  0
  7,439,684
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,954 2,975
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  12,702 12,898
  4.49
  2,869,616
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,799 1,786
  -1.22
  4,166,062
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  56,112 55,003
  -2.21
  38,828
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,576 4,660
  1.35
  4,726,091
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,792 6,688
  -2.05
  2,494,426
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,109 2,115
  4.96
  14,864,118
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,291 4,290
  -0.81
  3,405,762
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,485 2,500
  -1.11
  5,529,055
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  8,643 8,620
  -1.33
  2,118,214
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,391 6,415
  1.81
  920,973
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,498 3,550
  4.57
  2,814,160
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,175 3,190
  1.75
  2,585,534
 • محصولات شیمیایی
  جم
  11,187 11,175
  -0.19
  2,619,156
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,495 9,400
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,340 2,359
  4.98
  2,185,481
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,179 7,255
  3.54
  1,845,667
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,571 2,600
  2.08
  49,630,989
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,196 14,234
  0.04
  770,939
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  4,921 4,921
  0.31
  8,206,046
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  2,751 2,781
  1.87
  2,574,878
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,771 1,762
  2.03
  3,117,259
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,004 17,500
  4.43
  2,071,304
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,773 9,755
  -1.8
  4,727,246
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,173 9,340
  3.03
  15,278,904
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  7,247 7,320
  1.4
  599,324
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,696 12,750
  -0.55
  608,705
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,344 11,502
  4.99
  2,730,945
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,143 26,109
  -0.33
  514,850
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  39,016 39,085
  -0.47
  2,195,615
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,633 2,633
  4.98
  5,014,616
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  55,548 55,750
  -1.1
  791,128
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,770 2,774
  5
  53,073,961
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  17,258 17,491
  2.11
  709,657
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,229 27,305
  0.85
  1,890,399
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,810 2,840
  2.31
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,005,000 1,005,000
  0.5
  1
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,449 1,016,000
  0.09
  9,702
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,067,040 1,067,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  901,332 915,000
  0.33
  2,292
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  995,000 995,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  150
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  934,000 934,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  877,881 857,002
  -1.76
  326
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  925,000 925,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  923,998 924,000
  0.15
  3,503
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  885,050 885,000
  -0.69
  1,002
 • مخابرات
  صخابر102
  892,500 892,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  929,000 929,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  800,000 800,000
  -2.13
  73
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  811,000 811,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  970,000 970,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1404
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,093 10,050
  -4.21
  2,316,838
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,544 2,520
  -0.28
  17,485,541
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,471 3,522
  2.32
  7,521,238
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  15,341 15,341
  5
  210,125
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,271 3,300
  4.96
  5,272,262
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,444 5,544
  2.97
  1,982,361
 • فلزات اساسی
  فولای
  6,995 7,061
  -1.63
  4,035,412
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,691 7,695
  1.05
  27,530,839
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,617 5,521
  -0.58
  1,465,588
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,189 3,195
  -0.47
  22,617,007
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  1,987 1,960
  1.55
  1,591,465
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  60,944 60,883
  -0.75
  749,399
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,164 8,250
  -0.57
  697,503
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,951 4,999
  0.38
  2,434,981
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  1,936 1,950
  3.12
  12,641,380
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,639 1,639
  2.25
  110,740,754
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,493 1,507
  1.28
  4,185,857
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  38,647 38,601
  -0.01
  59,905
 • قند و شکر
  قشیر
  7,358 7,418
  4.74
  3,348,724
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  6,290 6,305
  0.27
  892,278
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  25,363 25,363
  5
  596,913
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  35,000 34,000
  1.49
  10,116,197
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  38,808 38,789
  -0.31
  279,344
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  6,879 7,053
  4.99
  11,950,461
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,246 5,327
  4.99
  10,233,350
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,569 5,701
  3.65
  266,573
 • فلزات اساسی
  زنگان
  14,840 14,896
  5
  1,742,609
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  37,808 38,148
  1.84
  808,642
 • فلزات اساسی
  فزرین
  6,625 6,719
  -0.07
  1,697,819
 • قند و شکر
  قچار
  35,384 35,698
  2.18
  265,063
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  33,575 33,800
  0.11
  765,354
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  1,909 1,921
  4.46
  9,899,351
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,166 8,161
  1.86
  1,346,952
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,407 11,499
  1.9
  382,645
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  12,821 12,850
  -1.89
  1,632,282
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  3,932 3,988
  2.05
  3,171,831
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  21,544 21,544
  5
  1,108,225
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  6,804 6,805
  -2.51
  1,989,227
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  7,915 7,934
  4.99
  5,198,709
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  9,577 9,580
  0.6
  1,026,081
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,451 5,511
  -1.5
  840,449
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  16,327 16,400
  1.38
  1,474,087
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  16,452 16,468
  0.46
  130,762
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,455 5,455
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  13,132 13,180
  4.99
  237,365
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,008 5,988
  -0.65
  674,059
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,143 3,169
  0.57
  5,870,034
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  2,609 2,613
  3.61
  5,406,425
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  13,946 14,040
  5
  1,013,233
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,470 2,477
  2.23
  1,282,522
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  29,932 30,000
  -3.94
  1,581,651
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  19,394 19,898
  3.53
  84,720
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  5,319 5,320
  2.25
  2,122,262
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,782 2,822
  2.39
  3,085,982
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  25,512 25,500
  -0.48
  153,579
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,001,428 1,000,100
  -0.98
  200
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,357 8,424
  4.87
  4,449,131
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,155 13,170
  0.77
  679,151
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  16,468 16,480
  -0.56
  824,680
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,382 5,405
  4.93
  12,866,235
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  11,619 11,776
  4.99
  871,102
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,391 3,400
  3.09
  5,304,343
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,652 9,733
  4.99
  9,066,582
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  18,482 18,500
  -1.3
  247,115
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  35,918 36,300
  1.97
  130,726
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  52,317 51,111
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,263 2,263
  4.96
  16,428,323
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  10,360 10,399
  2.96
  493,979
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  5,919 5,981
  4.99
  68,601,944
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  10,180 10,270
  0.22
  312,376
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  4,594 4,600
  2.91
  1,887,760
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,851 2,897
  4.51
  9,911,251
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  3,909 3,900
  1.75
  3,002,751
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,673 2,650
  1.96
  46,260,508
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  988,000 988,000
  0.1
  5,702
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,894 11,957
  5
  1,512,504
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,092 1,000,006
  -0.2
  3,000
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  13,644 13,470
  0.22
  644,249
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,064 14,086
  0.28
  2,058,420
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,976 1,009,877
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  14,961 15,009
  4.09
  562,643
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  14,242 14,325
  4.87
  478,769
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  21,341 21,200
  -0.25
  486,149
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  24,934 25,011
  -3.72
  367,119
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  971,254 971,254
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 4,962
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,370 4,400
  4.64
  27,336,456
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  25,193 25,279
  5
  734,949
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  10,204 10,250
  5
  2,432,593
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,005,960 1,005,960
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  937,000 937,000
  -0.48
  100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  986,000 986,000
  0.31
  2,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  951,180 951,101
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  958,000 958,000
  0.39
  11
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,397 2,415
  5
  62,819,142
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  4,698 4,706
  5
  10,054,104
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  17,191 17,400
  1.28
  283,230
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  4,549 4,620
  -1.58
  10,562,677
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  15,170 15,150
  -1.76
  2,691,935