• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  919,386 919,386
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  854,083 880,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین016
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  931,848 931,848
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  997,000 997,000
  0
  2
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,002,271 1,002,271
  0
  11
 • اوراق تامین مالی
  کیش1402
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  971,000 971,000
  0
  15
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,019,999 1,019,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,005,208 1,005,000
  -0.4
  1,000
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  1
  20
 • اوراق تامین مالی
  ریل1401
  1,011,840 1,011,840
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حریل02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,014,000 1,014,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند01
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  959,500 959,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  927,677 940,200
  2.21
  5,605
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  944,445 944,445
  -1.5
  100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,050,330 1,050,330
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  994,000 994,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,004,950 1,004,950
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد27
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  1,013,815 1,013,815
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,012,500 1,012,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,360 960,200
  -2.02
  100
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  1,002,075 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا994
  1,000,011 1,000,011
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا001
  999,911 980,000
  2.08
  29,130
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  994,973 994,400
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  992,663 992,660
  0.02
  1,001
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  975,531 975,900
  0.03
  302
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  963,487 963,552
  0.08
  50,701
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  976,687 977,037
  0.11
  20,923
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  995,054 995,250
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  872,576 877,000
  0.69
  3,804
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  855,190 855,700
  -0.16
  5,805
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  846,951 847,026
  0.03
  199,766
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  807,014 807,109
  0.05
  62,501
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  888,049 889,000
  0.24
  28,846
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  875,503 875,501
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  716,272 717,200
  0.23
  26,055
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  915,112 915,600
  0.17
  25,835
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  733,017 734,999
  0.63
  15,010
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  973,948 974,000
  0.11
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  714,926 715,400
  0.08
  73,570
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  994,251 995,002
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  739,712 742,300
  0.58
  17,473
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  688,677 690,598
  0.38
  93,777
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  725,265 727,924
  0.4
  23,157
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  681,067 684,500
  0.52
  27,480
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  885,308 886,000
  0.15
  49,281
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  874,398 875,000
  0.2
  73,030
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  725,166 725,151
  -0.24
  27,000
 • اوراق تامین مالی
  اخزا806
  716,470 718,100
  0.25
  43,811
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  692,573 693,000
  -0.14
  184,656
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  670,915 681,999
  1.75
  16,276
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  662,623 663,500
  0.36
  14,253
 • اوراق تامین مالی
  اخزا814
  609,252 610,000
  0.47
  87,721
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  604,027 604,000
  -0.06
  53,589
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  952,732 945,151
  -2.88
  2,600
 • اوراق تامین مالی
  افاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد51
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد52
  970,000 970,000
  -1.02
  10,000
 • اوراق تامین مالی
  افاد53
  1,000,000 1,000,000
  0
  100
 • اوراق تامین مالی
  افاد54
  1,000,440 1,000,440
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  افاد55
  1,000,000 1,000,000
  0
  900
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  920,000 920,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  908,106 908,106
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد4
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  1,000,700 1,000,700
  -0.08
  10,000
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  1,000,005 1,000,005
  -0.01
  7,000
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  945,042 945,000
  0
  52,200
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  887,554 885,200
  -0.3
  14,400
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  969,400 974,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  992,386 992,386
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  985,200 985,200
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  970,000 970,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,003,998 1,003,998
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  930,018 939,000
  0.97
  2,004
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران811
  1,045,000 1,045,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران812
  859,469 859,469
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,018,689 1,019,001
  0.04
  3,919
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  961,111 961,111
  0
  10
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  899,999 899,999
  2.88
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  979,700 979,700
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  894,859 894,860
  0
  55
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  969,901 969,901
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  946,000 946,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  934,960 925,745
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  1,040,000 1,040,000
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  880,346 882,222
  0.72
  1,871
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  790,000 790,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  964,000 964,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  951,967 951,967
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  924,837 910,002
  -1.67
  79
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  850,255 850,255
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  965,534 1,000,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,955,000 4,955,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,406,137 5,406,137
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  973,875 973,875
  -0.4
  335,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  933,032 933,032
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت993
  750,000 750,000
  0.33
  667,000
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,920,086 5,920,086
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,375 4,449
  2.11
  494,295
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,779 32,897
  0.79
  479,074
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,342 5,355
  0.3
  7,389,813
 • فلزات اساسی
  فایرا
  6,162 6,173
  2.12
  2,047,281
 • فلزات اساسی
  فمراد
  25,961 26,300
  -0.3
  678,842
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  7,596 7,650
  -1.56
  956,968
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  12,022 12,073
  4.99
  2,303,858
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  39,241 38,750
  -1.85
  931,254
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  15,888 15,851
  -0.68
  1,749,310
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  15,367 15,410
  -3.95
  13,213,727
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  19,420 19,853
  -1.45
  493,679
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  6,214 6,263
  5
  6,410,756
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,713 3,720
  1.75
  6,784,147
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,880 4,862
  -0.39
  2,748,295
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,422 2,400
  1.82
  8,125,935
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  7,023 6,820
  1.11
  24,021,380
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,269 2,296
  -0.82
  11,458,937
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  74,297 74,890
  1.86
  83,057
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  18,007 18,304
  2.79
  4,074,187
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,801 2,837
  -0.18
  7,922,954
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,900 2,875
  -3
  1,070,009
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  13,962 13,801
  -0.38
  1,337,559
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  4,130 4,148
  0.34
  2,875,996
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,920 6,950
  3.44
  3,911,700
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,013 5,098
  1.7
  3,338,784
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  23,695 23,887
  2.49
  200,218
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,417 9,332
  -1.33
  867,090
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  2,010 1,999
  2.88
  8,585,077
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,608 5,757
  0.09
  5,083,330
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,698 3,678
  0.05
  8,624,866
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  12,975 12,975
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,266 5,375
  2.79
  5,374,430
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,417 5,430
  1.53
  34,942,117
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,468 7,624
  -0.55
  737,171
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  12,113 12,150
  2.7
  862,303
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  22,573 22,994
  1.78
  407,229
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,338 2,299
  -4.88
  34,729,583
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,071 2,074
  0.39
  16,828,501
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  3,885 3,900
  -1.52
  4,931,058
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,323 4,300
  -2.56
  6,547,914
 • منسوجات
  نبروج
  4,290 4,501
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  527 530
  2.32
  102,588,271
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,856 1,860
  -2.11
  9,129,956
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  444 447
  3.23
  299,533,870
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  4,453 4,517
  2.33
  873,583
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,206 3,274
  2.67
  2,361,294
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  32,716 33,014
  0.96
  928,041
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  11,714 11,972
  5
  1,380,226
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  4,964 4,948
  -1.28
  8,618,600
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  3,176 3,201
  4.17
  4,214,802
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,525 2,559
  0.16
  4,395,523
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  29,515 29,310
  -5
  2,988,565
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  26,943 27,033
  0.01
  694,717
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  7,663 7,570
  -0.33
  326,394
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  11,585 11,503
  -3.2
  2,917,177
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  10,719 10,756
  5
  3,004,020
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  37,232 37,000
  -0.91
  110,792
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  23,647 23,794
  5
  443,024
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  29,600 29,474
  0.79
  699,700
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  10,035 10,073
  4.88
  3,594,731
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,481 7,548
  4.99
  1,316,997
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  6,552 6,583
  -1.88
  1,734,575
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  73,464 74,444
  1.31
  10,281
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  50,649 51,699
  1.86
  8,124
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  7,769 7,831
  -1.36
  3,010,796
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  13,282 13,500
  -0.36
  1,037,397
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  22,297 22,500
  -1.4
  815,735
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  32,093 32,254
  5
  614,574
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  25,060 25,000
  1.6
  198,043
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  9,165 9,250
  2.23
  1,740,405
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  14,529 15,000
  2.3
  357,347
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,135 6,160
  2.05
  1,795,255
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  20,029 20,122
  1.32
  2,625,352
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  6,994 7,069
  -0.38
  11,040,637
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,828 3,875
  -1.32
  3,828,263
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,868 34,380
  0.17
  340,008
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  5,844 5,800
  -1.21
  640,142
 • فلزات اساسی
  فجر
  14,612 14,662
  5
  3,540,456
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,196 3,220
  1.96
  1,839,807
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,008 15,000
  -0.29
  167,559
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,837 8,830
  -0.33
  1,115,825
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,387 3,376
  -0.91
  1,665,592
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,442 4,419
  -0.74
  20,557,669
 • فلزات اساسی
  فروس
  12,965 13,000
  1.38
  1,005,556
 • فلزات اساسی
  فرآور
  50,198 50,900
  -1.39
  117,961
 • فلزات اساسی
  فسازان
  16,458 16,640
  -0.99
  2,282,338
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  11,863 11,992
  0.56
  281,884
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,795 3,829
  4.99
  12,071,388
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  47,346 48,802
  3.64
  782,689
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,978 3,000
  1.32
  22,183,589
 • قند و شکر
  قصفها
  29,676 29,561
  -4.87
  205,839
 • قند و شکر
  قزوین
  14,008 14,160
  -2.07
  572,607
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,066 5,035
  0.86
  2,928,231
 • قند و شکر
  قهکمت
  20,946 21,499
  -0.43
  411,635
 • قند و شکر
  قشهد
  14,106 14,012
  1.19
  142,022
 • قند و شکر
  قلرست
  10,725 11,248
  2.32
  1,477,160
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  68,703 68,714
  5
  115,100
 • قند و شکر
  قمرو
  21,525 20,886
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  11,402 11,500
  -3.51
  1,660,317
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,715 6,770
  -0.01
  5,873,226
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,370 25,290
  -3.33
  1,167,960
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,212 8,183
  -2.2
  19,074,727
 • قند و شکر
  قپیرا
  33,372 33,400
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  23,484 23,827
  4.93
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  12,182 12,201
  -1.43
  1,033,592
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,115 14,129
  -2.91
  2,320,710
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,526 2,506
  -3.06
  19,056,856
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  20,652 20,558
  -5
  826,725
 • مخابرات
  همراه
  13,348 13,449
  0.3
  775,624
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,004 4,950
  0.57
  8,624,260
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  13,330 12,930
  -9.21
  4,183,812
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,558 7,790
  2.72
  12,824,790
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,440 5,619
  4.99
  7,006,309
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  2,781 2,785
  0.87
  3,889,736
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  7,755 7,749
  2.55
  18,288,567
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,603 1,604
  1.13
  19,997,174
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  5,122 5,122
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,305 15,378
  0.72
  250,550
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  3,314 3,277
  -1.24
  19,353,154
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,223 2,215
  0.5
  6,934,684
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,138 6,190
  -0.69
  2,821,073
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  16,896 17,200
  1.14
  253,025
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  32,463 32,987
  -1.37
  65,446
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  26,402 26,470
  1.86
  506,901
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  12,975 13,000
  -0.21
  1,826,900
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  9,392 9,496
  -3.61
  3,342,246
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  12,113 12,113
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  28,046 28,280
  1.95
  243,119
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  33,753 34,650
  0.27
  41,884
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,569 11,885
  -1.36
  858,148
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  16,895 17,329
  10.24
  2,873,688
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  44,155 46,479
  2.68
  170,867
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  25,431 25,468
  -3.78
  504,541
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,464 4,550
  1.74
  837,831
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,621 3,593
  -3.31
  4,525,610
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  10,826 11,000
  -0.75
  842,497
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  11,246 11,400
  3.81
  6,401,130
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,062 7,088
  0.51
  750,382
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  17,432 18,300
  0.01
  5,508,118
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,078 3,110
  -0.03
  2,696,356
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,306 3,380
  0.33
  3,010,218
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  18,656 18,400
  -2.54
  308,994
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  48,275 49,599
  3.25
  3,841,407
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,984 8,054
  4.99
  248,687
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,348 5,352
  -0.07
  3,896,037
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,249 12,319
  1.61
  994,987
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  11,410 11,362
  0.21
  710,099
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,244 5,215
  1.64
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  13,923 13,991
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  8,308 8,319
  5
  11,459,265
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  28,209 27,980
  -5
  204,462
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  21,483 21,902
  0.24
  507,833
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  13,540 13,473
  -5
  5,342,489
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  38,912 38,000
  -0.07
  104,598
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,142 2,152
  -2.58
  5,817,762
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  3,679 3,663
  -4.98
  5,100,844
 • فلزات اساسی
  فلوله
  11,559 11,480
  -4.94
  6,014,211
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,942 4,006
  4.95
  6,127,992
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,075 2,092
  -0.33
  2,298,371
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,113 3,141
  1.82
  3,050,320
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  6,376 6,399
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,579 4,580
  -0.35
  7,988,167
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  11,594 11,480
  -4.86
  1,949,074
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  9,023 8,979
  -1.09
  4,554,765
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,354 2,367
  4.97
  69,683,979
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,766 3,720
  -4.07
  15,393,833
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,782 1,780
  -3.31
  16,931,043
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  12,704 12,621
  -2.96
  4,817,682
 • مخابرات
  اخابر
  3,790 3,779
  -0.34
  6,373,602
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  21,669 22,096
  5
  964,758
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  5,450 5,442
  -4.02
  1,816,499
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  8,643 8,643
  4.99
  500,813
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,271 9,224
  -1.08
  1,982,593
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  16,478 16,463
  -5
  7,499,306
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  45,204 45,144
  -5
  270,577
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,946 8,965
  -3.43
  2,169,702
 • منسوجات
  نمرینو
  24,014 24,302
  4.75
  149,475
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,621 1,601
  -1.54
  15,357,828
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,284 5,250
  -0.68
  12,507,719
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,492 5,450
  -4.65
  2,726,677
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  6,794 6,650
  -0.06
  3,460,187
 • فلزات اساسی
  فنوال
  3,967 3,990
  1.37
  1,508,058
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  18,628 18,826
  4.97
  624,771
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  22,379 22,325
  -0.33
  514,223
 • فلزات اساسی
  فنورد
  28,991 29,578
  5
  91,170
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,878 5,780
  -1.85
  734,843
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  17,508 17,380
  -0.3
  222,767
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  12,975 12,975
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  13,547 13,530
  -0.13
  821,639
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  7,238 7,330
  -1.43
  8,629,876
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  34,804 34,671
  2.04
  1,635,802
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  57,630 57,630
  -5
  403,452
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  2,659 2,659
  -0.89
  41,105,332
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  16,251 16,548
  3.28
  1,357,712
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  10,125 10,350
  4.93
  5,864,147
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,354 33,720
  1.2
  209,457
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  2,605 2,648
  0.76
  22,289,504
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  60,702 60,101
  -0.8
  277,395
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,278 2,260
  -2.84
  3,580,847
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,792 10,990
  3
  596,251
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,441 6,450
  -1.36
  1,665,675
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,959 2,006
  2.71
  602,707
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,142 12,041
  -0.22
  654,892
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,902 7,900
  1.05
  2,083,838
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,968 54,950
  0.85
  860,368
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  77,396 77,010
  -0.55
  60,672
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,364 6,356
  0.35
  4,286,010
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  28,953 29,001
  1.11
  759,290
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  21,494 21,497
  0.82
  1,241,324
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  7,067 6,850
  -3.34
  2,696,002
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  76,954 76,199
  -1.25
  138,796
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,616 14,550
  -0.36
  454,466
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  10,767 10,823
  5
  354,333
 • محصولات شیمیایی
  جم
  12,415 12,340
  -1.02
  875,062
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,858 8,944
  1.45
  564,847
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  19,816 19,821
  0.84
  396,206
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  6,814 6,737
  -0.9
  3,787,843
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,306 1,298
  0.54
  36,761,481
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,079 3,096
  -1.62
  3,577,827
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,214 2,230
  3.96
  8,900,370
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  17,994 17,889
  -0.41
  3,476,623
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,451 5,458
  0.11
  14,415,232
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  34,188 33,977
  1.65
  283,650
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,992 23,999
  1.39
  1,259,678
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,423 16,869
  2.27
  531,570
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  23,708 23,550
  -3.32
  568,844
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,389 9,401
  0.33
  404,497
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  23,685 24,390
  -1.33
  394,549
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,084 3,085
  0.42
  7,772,901
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,522 5,475
  -0.92
  8,524,726
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  10,425 10,500
  -2.22
  2,076,485
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,387 1,395
  0.58
  14,815,351
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,537 1,535
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,860 4,855
  -1.72
  2,260,263
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,846 3,840
  -2.41
  4,459,585
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,672 7,670
  0.2
  412,211
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,093 8,236
  2.09
  340,330
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,077 2,073
  1.72
  18,615,337
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  11,187 11,256
  5
  1,108,481
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  12,460 13,100
  2.06
  398,111
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,857 2,861
  1.6
  10,166,696
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,028 2,050
  -1.06
  8,533,843
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  11,641 11,560
  -4.79
  2,812,120
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,265 7,384
  2.46
  328,980
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,932 3,900
  -1.42
  3,637,930
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  4,628 4,500
  -0.29
  1,126,579
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  7,332 7,446
  -0.44
  1,280,224
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  17,946 18,206
  0.64
  78,114
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,385 10,461
  -1.34
  170,039
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,737 3,799
  -1.3
  3,281,449
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,372 2,385
  -3.4
  5,983,081
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  9,056 8,750
  -4.86
  152,972
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  35,837 35,837
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,423 7,598
  0.96
  534,236
 • فلزات اساسی
  فسپا
  10,757 10,893
  2.2
  429,825
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,360 11,645
  0.22
  546,632
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  8,618 8,550
  -1.34
  4,380,582
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,127 4,128
  -4.6
  35,244,110
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  15,799 15,748
  4.53
  6,683,549
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  31,565 33,089
  5
  3,000
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  22,995 22,879
  0.36
  5,260,652
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  22,463 22,300
  -3.56
  409,104
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,089 7,130
  -0.24
  353,335
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  9,478 9,478
  -4.99
  497,598
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  15,875 15,991
  2.62
  507,403
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,659 9,710
  0.85
  597,091
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,496 6,570
  0.6
  956,165
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,773 7,750
  -4.99
  2,627,277
 • قند و شکر
  قشکر
  16,065 16,210
  -1.47
  898,006
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,821 7,946
  0.28
  1,651,004
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,810 7,795
  -4.61
  2,917,955
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,373 11,400
  -0.36
  321,140
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,703 5,688
  0.74
  1,212,098
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  71,577 71,900
  3.5
  69,137
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,597 7,470
  -3.53
  257,168
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,162 3,230
  -0.52
  882,481
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  10,128 10,094
  -5
  4,679,246
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,956 1,958
  0.98
  91,120,506
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  6,088 6,024
  -5
  3,541,235
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,495 5,480
  -4.99
  2,964,560
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,109 2,100
  1.2
  1,542,554
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,160 4,194
  0.74
  2,278,777
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  19,304 19,065
  -1.25
  6,734
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,457 2,389
  -4.93
  2,029,669
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  29,804 29,300
  -3.66
  84,393
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,419 3,530
  -0.25
  2,189,675
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  10,655 10,770
  -0.9
  1,264,823
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,193 3,180
  3.08
  5,497,463
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,272 2,288
  -1
  37,886,313
 • فلزات اساسی
  فسرب
  23,480 23,748
  4.23
  1,198,741
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,544 3,548
  -0.22
  875,828
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  17,842 18,118
  0.8
  547,482
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  32,735 33,333
  1.72
  48,312
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  78,207 78,050
  0.34
  26,389
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,028 7,194
  -1.73
  1,180,486
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  4,858 4,900
  -2.72
  1,950,040
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,592 1,583
  0
  21,080,735
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,025 2,065
  -1.62
  5,777,956
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,164 2,161
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  13,698 13,600
  1.58
  6,063,371
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  20,201 20,300
  -3.41
  204,909
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,250 3,300
  -2.28
  2,616,138
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,783 12,622
  -4.72
  7,176,516
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,600 6,646
  -3.81
  2,512,007
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  18,189 17,447
  -5
  240,626
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,500 8,300
  -2.66
  54,897
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  53,890 54,581
  5
  136,029
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  18,138 18,318
  5
  1,525,740
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  16,696 16,800
  -1.44
  749,241
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  9,717 9,730
  5
  6,410,793
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  11,685 11,440
  1.92
  2,366,602
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  15,282 15,393
  5
  890,854
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,516 2,619
  3.89
  14,875,461
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  21,210 21,200
  -4.2
  4,884,527
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,018 6,950
  -4.99
  5,409,414
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  7,841 7,956
  0.7
  2,336,558
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,575 3,645
  2.76
  1,572,693
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,286 9,437
  3.15
  184,185
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  21,641 21,440
  1.2
  1,160,795
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  3,461 3,526
  4.97
  10,444,544
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,039 4,900
  -1.88
  12,482,870
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,213 4,180
  -1.88
  704,342
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,480 11,590
  2.58
  1,038,543
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,276 7,320
  3.2
  4,631,791
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,647 3,690
  1.1
  1,888,796
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,098 6,860
  -0.88
  771,649
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  7,609 7,699
  -2.81
  2,907,710
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  3,487 3,430
  -2.17
  400,529
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,134 2,160
  1.12
  3,691,897
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,782 7,815
  0.05
  1,724,761
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,584 1,600
  2.3
  17,748,006
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,667 26,720
  -1.67
  133,182
 • استخراج کانه های فلزی
  جکانه812
  77,899 76,000