• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  33,740 33,900
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  25,600 25,460
  -4.96
  11,254,040
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  40,760 39,530
  -5
  454,242
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  41,320 39,610
  -4.32
  37,315,624
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  23,870 23,840
  -4.98
  3,015,515
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  44,250 44,250
  -4.98
  4,062,146
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  17,090 16,090
  -4.28
  31,277,129
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  66,060 65,940
  -5
  4,432,964
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  17,900 17,730
  -4.98
  24,753,189
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  17,760 17,520
  -4.99
  10,663,370
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  230,320 217,740
  -5
  8,910,731
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  25,870 25,850
  -5
  9,580,672
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  23,110 22,600
  2.12
  86,674,213
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  10,600 10,290
  -4.99
  16,529,310
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  25,480 25,350
  -4.99
  209,556,594
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  84,890 87,150
  0
  573,506
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  4,590 4,380
  -4.37
  1,026,096,389
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  3,820 3,650
  -1.08
  2,744,806,691
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  3,510 3,300
  -3.79
  2,832,416,157
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  18,050 18,210
  4.96
  4,568,861
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  24,850 23,200
  -2.85
  101,423,690
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  59,330 55,430
  -4.99
  2,787,508
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  38,180 37,670
  -4.99
  3,274,293
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  157,850 152,720
  -5
  690,429
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  104,410 104,230
  -4.99
  1,196,622
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  42,380 41,370
  -4.98
  3,499,363
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  36,340 36,120
  -5
  4,164,179
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  37,080 37,010
  -6.89
  1,300,002
 • فلزات اساسی
  فخاس
  33,550 33,900
  0
  1,621,547
 • فلزات اساسی
  فخوز
  39,100 38,070
  -4.99
  20,647,693
 • فلزات اساسی
  فولاد
  20,080 19,460
  0.83
  893,263,244
 • فلزات اساسی
  فروس
  34,040 33,610
  -4.98
  10,682,617
 • فلزات اساسی
  فرآور
  27,520 27,150
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  17,110 17,050
  -4.96
  8,133,479
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  18,070 17,250
  -4.96
  220,519,367
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  9,830 9,210
  -4.95
  134,395,028
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  17,250 17,250
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,760 8,760
  4.91
  21,028,262
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  18,770 18,580
  -4.96
  31,858,255
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  48,230 48,110
  -5
  5,126,302
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  15,080 14,980
  -4.95
  7,496,932
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,120 9,100
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  185,140 185,140
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  35,180 34,880
  -4.99
  2,273,952
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  16,600 16,560
  -4.99
  5,003,121
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  40,690 38,110
  -4.7
  6,020,648
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  67,110 67,070
  -4.99
  7,332,033
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  13,880 13,870
  -5
  5,626,043
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  15,370 15,090
  -1.31
  7,365,765
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  18,250 17,670
  -5
  16,822,952
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  19,030 18,920
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  51,410 48,550
  -3.79
  102,492,181
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  11,190 11,140
  -4.95
  22,857,394
 • مخابرات
  اخابر
  17,630 17,630
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  65,020 64,590
  -4.99
  2,621,768
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  49,030 48,650
  -5
  5,201,801
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  11,080 10,550
  -1.86
  87,204,098
 • فلزات اساسی
  فملی
  32,390 31,760
  -5
  174,866,820
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  16,320 15,400
  -4.41
  11,329,268
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  18,120 17,800
  -4.97
  15,555,872
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  98,130 95,200
  -0.79
  6,919,180
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  30,840 32,200
  4.99
  313,868
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  70,930 70,450
  -4.99
  664,927
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  55,700 55,650
  -4.99
  22,237,433
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  10,800 10,800
  4.96
  6,449,422
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  6,990 6,680
  -4.84
  175,539,596
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  101,390 100,030
  -5
  2,290,549
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  47,000 44,820
  -4.98
  8,160,230
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  46,940 46,550
  -4.98
  5,871,759
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  34,690 34,400
  -5
  4,800,791
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  30,650 28,880
  -4.75
  8,922,574
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  303,910 298,890
  -5
  522,104
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  64,210 61,100
  -2.8
  8,534,021
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  32,840 32,880
  4.98
  489,587,319
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  55,250 54,990
  3.58
  58,784,275
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  52,540 0
  23.72
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  15,200 15,200
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  65,000 61,870
  -4.99
  15,443,361
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  9,740 9,740
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  33,510 33,480
  4.33
  44,984,375
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  63,270 59,360
  -4.99
  14,296,990
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  35,540 35,490
  -4.98
  4,711,710
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  24,920 24,640
  -4.97
  24,710,862
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  33,430 31,780
  -4.99
  35,421,653
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  34,230 34,210
  -5
  14,745,493
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  24,900 24,840
  -4.97
  1,893,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  27,980 27,800
  -4.99
  26,203,122
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  40,280 39,520
  -5
  3,249,969
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  29,970 29,340
  -4.99
  833,252
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  35,570 35,450
  -4.99
  3,017,468
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  46,030 46,020
  -5
  3,342,956
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  43,680 43,540
  -5
  1,491,675
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  49,410 49,410
  4.99
  7,338,271
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  24,350 24,320
  -4.96
  1,791,876
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  14,050 13,960
  -4.97
  15,702,227
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  13,700 13,630
  -4.95
  24,806,601
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  9,410 9,420
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  20,290 19,430
  -4.99
  27,101,302
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  23,680 23,570
  -5
  6,197,239
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  18,560 18,330
  -4.98
  2,059,009
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  13,940 13,060
  -4.81
  74,134,986
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  42,890 42,650
  -4.99
  46,079,660
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  26,180 26,350
  4.23
  19,218,822
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  65,800 65,490
  -4.99
  5,079,270
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  34,980 34,830
  -4.99
  3,822,275
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  24,610 24,540
  -4.99
  11,311,629
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  16,640 16,930
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  15,630 15,550
  -4.95
  12,625,075
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  39,440 37,000
  -3.9
  999,638
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  56,890 56,880
  -4.99
  937,586
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  32,960 30,910
  -4.92
  42,516,121
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  11,040 10,960
  -4.94
  16,027,520
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  27,380 27,330
  -4.91
  10,477,297
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  72,100 69,280
  -4.99
  29,865,237
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  27,450 27,290
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  32,590 32,300
  4.03
  12,987,780
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  32,210 31,690
  -4.98
  12,230,936
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  33,000 33,100
  4.91
  17,227,773
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  14,550 14,420
  -4.94
  92,231,334
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  19,740 18,900
  -0.47
  35,381,583
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  57,020 57,480
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  115,110 117,890
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  36,000 36,000
  4.99
  5,294,471
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  21,630 21,480
  -5
  11,019,761
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  13,610 13,610
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  13,560 13,530
  -4.99
  9,835,905
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  70,790 70,640
  -4.99
  3,217,008
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  23,900 23,840
  -4.98
  9,058,783
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  130,610 129,020
  -5
  4,914,017
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  135,810 135,810
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  37,280 37,250
  4.9
  6,497,996
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  34,750 34,090
  -1.47
  1,432,715
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  55,450 55,130
  -5
  3,374,740
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  80,810 80,810
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  78,560 76,770
  -5
  8,148,355
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  80,810 80,810
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  32,570 30,950
  -4.97
  2,967,097
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  50,670 51,980
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  29,440 28,090
  -0.85
  10,680,516
 • فلزات اساسی
  فمراد
  90,190 86,000
  -1.26
  1,277,646
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  32,010 31,240
  -4.99
  6,953,627
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  155,630 145,810
  -4.5
  1,473,353
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  51,770 51,580
  -4.99
  2,042,829
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  38,700 38,700
  -4.98
  4,230,166
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  12,090 11,650
  -1.94
  83,371,077
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  48,790 45,300
  -4.53
  10,706,183
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  31,630 31,470
  -4.98
  6,625,653
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  11,490 11,400
  -5
  21,627,578
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  117,100 115,850
  -4.99
  301,693
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  35,790 34,000
  -2.63
  7,847,123
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  20,590 20,080
  -4.97
  7,939,221
 • منسوجات
  نبروج
  5,910 6,200
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  11,350 11,150
  -4.94
  140,885,091
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  75,820 73,160
  -5
  3,681,008
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  17,640 16,820
  -4.97
  33,169,447
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  123,430 117,060
  -5
  1,784,665
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  45,770 45,600
  -4.98
  1,265,350
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  24,240 23,930
  -4.96
  3,903,875
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  50,900 50,410
  -4.99
  934,331
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  26,780 27,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  154,460 154,460
  5
  478,946
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  565,970 565,970
  5
  660,559
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  26,470 26,130
  -4.98
  2,792,601
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  44,070 45,530
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  70,370 69,180
  -5
  451,022
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  150,900 144,490
  -4.83
  1,248,939
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  60,610 60,130
  -4.99
  1,016,201
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  49,510 47,940
  -4.99
  366,580
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  25,110 24,700
  -5
  15,354,578
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  120,000 118,940
  -4.99
  652,068
 • فلزات اساسی
  فجر
  55,070 54,770
  -5
  3,645,228
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  15,050 14,440
  -4.31
  17,683,086
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  13,520 12,600
  -3.96
  15,419,179
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  37,470 35,920
  -5
  234,644
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  10,900 10,230
  -4.93
  342,212,658
 • قند و شکر
  قصفها
  176,260 175,810
  -5
  632,432
 • قند و شکر
  قزوین
  40,850 40,850
  4.99
  4,921,067
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,060 46,680
  -4.99
  1,765,290
 • قند و شکر
  قشهد
  30,840 30,200
  0.97
  1,132,746
 • قند و شکر
  قلرست
  33,280 32,850
  -4.98
  1,725,234
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  428,880 428,390
  -5
  454,241
 • قند و شکر
  قمرو
  87,460 88,020
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  54,240 51,100
  -1.71
  8,032,957
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  49,610 48,740
  -4.99
  4,701,652
 • قند و شکر
  قپیرا
  92,280 88,500
  -4.99
  272,825
 • قند و شکر
  قثابت
  117,730 120,330
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  34,850 35,610
  4.98
  881,738
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  37,990 37,810
  -5
  3,785,802
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  37,790 37,000
  -4.98
  878,368
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  24,930 23,860
  -4.98
  8,077,853
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  61,070 61,070
  -4.99
  1,343,383
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  7,910 7,760
  -4.9
  19,860,269
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  37,390 37,390
  5
  2,888,242
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  35,030 34,240
  0.03
  11,761,250
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  65,080 66,590
  5
  438,356
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  101,980 105,470
  5
  159,120
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  33,250 32,880
  -5
  1,295,516
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  147,100 142,690
  -5
  172,773
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  123,740 119,960
  -5
  495,617
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  27,920 26,400
  -3.44
  10,250,250
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  16,270 16,210
  -4.98
  7,827,702
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  31,650 30,670
  -4.99
  9,666,430
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  28,000 28,200
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  96,710 92,590
  -5
  1,440,626
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  9,950 9,830
  -4.93
  89,919,152
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  36,880 36,940
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  47,010 44,350
  -2.98
  98,519,016
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  56,280 55,600
  -4.99
  2,156,254
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  123,930 124,100
  4.29
  749,552
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  64,860 62,340
  -5
  202,391
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  41,040 40,990
  -4.98
  3,553,248
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  113,520 105,400
  -4.93
  848,630
 • فلزات اساسی
  فلوله
  37,470 36,830
  -4.98
  9,713,260
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  26,670 26,290
  -4.99
  29,964,533
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  63,610 59,600
  -3.98
  3,018,201
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  15,860 15,680
  -4.97
  69,411,060
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  14,500 14,800
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  14,950 14,300
  -0.9
  63,795,963
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  88,600 88,010
  -5
  1,187,788
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  36,530 34,560
  -4.98
  4,167,469
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  41,980 43,530
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  125,930 121,920
  -4.99
  296,414
 • منسوجات
  نمرینو
  60,570 61,220
  4.99
  705,216
 • فلزات اساسی
  فنوال
  38,260 39,320
  4.99
  610,378
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  75,210 72,880
  -4.99
  1,053,826
 • فلزات اساسی
  فنورد
  105,450 110,500
  5
  19,086
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  82,310 82,440
  4.99
  14,054,037
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  46,700 45,470
  -4.99
  7,745,465
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  167,410 173,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  11,460 11,050
  -4.99
  40,567,801
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  19,520 19,400
  -5
  19,487,493
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  40,500 40,430
  -4.98
  1,422,103
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  140,350 136,870
  -5
  174,752
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  250,440 256,720
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  49,480 49,020
  -4.98
  1,678,258
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  59,770 57,800
  0.23
  7,132,809
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  14,930 14,840
  3.34
  153,405,264
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  12,010 11,680
  -4.96
  15,002,591
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  142,730 142,440
  -5
  428,187
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  59,670 59,000
  3.49
  3,078,912
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  118,220 111,420
  -3.41
  5,034,473
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  8,500 8,150
  -1.45
  96,750,714
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  45,180 44,940
  -4.99
  3,857,383
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  24,710 25,500
  4.98
  733,976
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  25,180 24,730
  -4.99
  3,166,591
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  87,090 84,180
  -5
  1,308,098
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  71,790 71,120
  -5
  499,694
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  46,390 45,530
  -4.99
  600,576
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  13,890 13,890
  -4.99
  3,463,540
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  36,760 35,700
  -4.98
  578,645
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  146,880 141,270
  -5
  78,144
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  14,650 14,520
  -4.97
  2,640,484
 • فلزات اساسی
  فسپا
  55,280 51,600
  -2.49
  12,589,831
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  155,820 155,970
  4.99
  412,623
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  56,490 56,290
  -5
  2,658,480
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  52,960 52,800
  -4.98
  1,922,031
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  26,350 25,410
  0.28
  4,790,612
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,470 14,440
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  46,870 46,550
  -4.98
  4,226,218
 • قند و شکر
  قشکر
  49,740 47,000
  -2.49
  3,842,354
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  68,490 67,150
  -4.98
  3,212,624
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  33,890 33,830
  -5
  1,188,513
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  368,050 369,060
  5
  162,953
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  27,300 26,550
  -4.97
  783,643
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  16,320 16,200
  -4.99
  4,989,877
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,120 26,010
  -4.97
  1,649,441
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  92,870 91,170
  -4.99
  329,177
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  10,890 10,780
  -4.94
  87,382,534
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  15,990 15,130
  -4.72
  34,559,574
 • فلزات اساسی
  فسرب
  203,370 199,690
  -5
  1,440,074
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  105,460 104,080
  -4.99
  1,075,320
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  30,850 29,820
  -4.97
  2,323,516
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  235,670 245,520
  5
  34,472
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  28,450 28,380
  -4.99
  1,832,177
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  16,480 15,440
  -4.34
  232,820,534
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  66,090 65,450
  -4.99
  537,659
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  68,880 68,030
  -5
  556,696
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  130,200 135,590
  4.99
  64,736
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  90,750 90,100
  -5
  627,412
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  141,080 135,220
  -5
  6,255,551
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  138,660 137,800
  3.69
  2,356,878
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  52,320 52,000
  3.34
  2,923,871
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  30,970 30,970
  -5
  1,586,148
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  21,840 20,770
  -3.62
  5,189,349
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  37,920 37,830
  -5
  1,580,918
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  14,160 14,090
  -4.99
  52,085,738
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  29,620 29,500
  -4.99
  2,185,076
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  24,420 24,420
  4.99
  2,904,498
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  9,350 9,230
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  20,910 20,170
  -4.99
  11,567,166
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  47,000 47,070
  4.95
  297,365,032
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  26,450 26,000
  0
  33,692,938
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  20,400 19,790
  -0.45
  177,914,950
 • مخابرات
  همراه
  49,660 48,090
  -5
  8,651,593
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  8,080 8,040
  -4.96
  62,026,039
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  32,550 32,400
  -4.99
  12,609,566
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  61,900 59,980
  -4.99
  5,607,626
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  51,180 51,180
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  12,430 12,020
  -4.98
  1,568,499
 • فلزات اساسی
  کاوه
  20,760 19,550
  -4.63
  67,751,342
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  11,670 11,610
  -4.99
  13,587,462
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  34,650 33,550
  -4.98
  12,125,473
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  26,250 26,100
  -4.99
  10,136,979
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  16,350 16,190
  -4.99
  10,694,501
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  17,370 17,000
  -2.3
  7,328,230
 • محصولات شیمیایی
  جم
  44,170 45,800
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  42,590 42,530
  -4.98
  4,724,022
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  16,430 16,100
  -4.96
  15,032,973
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  32,390 32,040
  -4.98
  4,364,920
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  39,920 39,440
  -4.99
  10,561,224
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  31,480 31,480
  4.97
  5,445,249
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  25,460 25,510
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  16,160 15,280
  -4.98
  42,759,206
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  45,630 45,450
  -5
  1,148,998
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  26,890 26,740
  -4.98
  18,756,648
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  88,090 85,040
  -4.99
  190,091
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  53,770 52,990
  -4.98
  5,160,320
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  104,180 103,640
  -5
  981,728
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  173,320 170,480
  -5
  2,634,937
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  191,970 0
  -14.05
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  17,730 16,600
  -2.98
  136,177,099
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  75,340 75,340
  4.99
  9,835,848
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  34,880 34,890
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  32,080 31,830
  -4.99
  10,497,229
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  92,890 92,160
  -5
  1,989,784
 • فلزات اساسی
  فسازان
  36,770 36,710
  -4.99
  4,643,591
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  86,370 85,230
  -4.99
  1,373,977
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  22,300 22,980
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  56,130 53,690
  -4.99
  7,626,303
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  79,230 78,280
  -5
  9,791,944
 • زراعت و خدمات وابسته
  زکوثر
  39,270 38,960
  -5
  12,165,792
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تملت
  17,390 17,290
  -4.95
  44,796,780
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی1
  243,660 0
  -5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  انرژی3
  251,110 249,000
  2.19
  2,260,901
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  1,015,112 990,000
  -0.25
  136
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,004,900 1,004,900
  0
  5
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  -0.76
  5
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  960,000 960,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  985,001 985,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,001,667 1,010,000
  0.15
  24
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,040,000 1,040,000
  -0.95
  26
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,015,050 1,015,050
  0
  24
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  1,000,001 1,000,001
  0.08
  19
 • مخابرات
  صخابر102
  1,015,625 983,000
  0.17
  16
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,002,706 1,002,706
  -1.96
  21
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,006,805 1,004,850
  -0.46
  105
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  963,880 957,832
  -3.62
  178
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  273,667 274,719
  0.94
  133
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,010,000 1,010,000
  2.8
  8
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  996,076 995,292
  -0.78
  127
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,027,782 1,020,000
  1.56
  158
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  990,000 990,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,004 780,004
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  860,000 860,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران412
  916,000 916,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  72,775 71,899
  2.15
  3,186,197
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  23,129 22,949
  -5
  50,266,170
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  21,540 21,470
  -5
  6,252,440
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  42,524 42,204
  -5
  1,224,335
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  14,896 14,724
  -4.99
  16,719,629
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  48,650 48,228
  -5
  12,462,246
 • فلزات اساسی
  فولای
  30,310 30,426
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  20,186 19,800
  -9.58
  85,684,496
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  17,001 16,248
  -5
  383,242
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  40,405 38,009
  -5
  115,871,805
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  14,276 14,057
  -4.99
  6,535,660
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  202,686 197,400
  -5
  3,411,924
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  40,453 39,000
  -3.01
  7,574,001
 • فلزات اساسی
  میدکو
  17,660 17,349
  -5
  18,900,281
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  13,175 13,175
  5
  14,851,667
 • فلزات اساسی
  ذوب
  8,861 8,691
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  11,544 11,544
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  125,944 125,944
  5
  1,155,138
 • قند و شکر
  قشیر
  40,957 40,547
  -5
  5,540,278
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  56,199 52,922
  -5
  6,843,093
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  74,715 74,291
  -5
  1,036,763
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  74,929 72,447
  -5
  11,552,898
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  162,570 164,214
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  30,977 29,956
  -5
  9,610,402
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  12,473 12,885
  5
  1,360,201
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  25,717 24,700
  -1.33
  5,778,044
 • فلزات اساسی
  زنگان
  116,960 115,300
  -1.85
  1,819,725
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  161,764 165,888
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  28,345 28,345
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  111,304 112,100
  5
  674,416
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  185,946 186,009
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  11,315 11,687
  5
  1,669,883
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  37,066 37,111
  5
  17,220,955
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  47,163 47,480
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  52,623 52,464
  -5
  1,792,806
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  85,509 81,657
  -5
  18,835,930
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  78,465 78,286
  -5
  2,151,249
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  40,717 39,390
  -5
  1,084,234
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  54,609 53,144
  -5
  9,848,958
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  27,772 27,513
  -5
  1,569,626
 • فلزات اساسی
  هرمز
  15,911 14,970
  -2.74
  120,587,401
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  31,561 31,491
  -5
  2,659,474
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  136,844 136,965
  5
  5,485,515
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  24,268 23,352
  -3.83
  13,524,510
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  39,841 39,755
  -5
  1,208,667
 • فلزات اساسی
  ارفع
  22,634 21,607
  -4.99
  61,254,213
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  18,869 19,018
  5
  27,561,802
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  12,921 12,728
  -4.99
  7,655,626
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  51,428 49,772
  -5
  1,925,491
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  13,469 13,442
  -5
  13,770,894
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  89,511 84,550
  -4.9
  4,512,488
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,902 17,194
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  30,482 30,250
  -5
  4,082,665
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  13,198 12,703
  -5
  1,360,074
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  51,418 48,310
  -3.88
  1,820,773
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  46,979 47,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  48,186 47,946
  -5
  5,168,036
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  189,594 187,500
  1.37
  1,262,826
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  43,731 43,490
  2.09
  20,319,271
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  77,057 76,034
  -5
  661,186
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  13,456 13,293
  -5
  19,537,101
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  24,500 24,383
  -5
  3,888,101
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  113,548 113,167
  -5
  878,579
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  46,658 44,260
  -3.85
  3,716,685
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  96,749 90,780
  -4.09
  49,829,187
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  9,783 9,747
  -4.99
  37,104,016
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  125,689 125,096
  -5
  1,375,444
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,709 12,561
  -5
  111,638,517
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  53,587 52,520
  -4.97
  3,942,153
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  33,769 33,727
  -5
  1,874,566
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  15,052 15,067
  5
  31,892,168
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  16,323 16,323
  5
  3,953,001
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  10,376 9,660
  -5
  132,885,717
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  101,913 97,027
  -5
  13,992,441
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  77,374 71,110
  -4.59
  11,825,931
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  31,028 30,627
  -5
  4,096,237
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  51,977 51,885
  -5
  1,537,994
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  80,227 81,024
  5
  1,764,464
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  90,311 89,323
  -5
  679,293
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  88,761 84,700
  -2.14
  11,043,971
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0
  30
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  18,797 18,740
  -5
  4,285,110
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  32,215 32,032
  -5
  16,749,143
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  136,989 136,979
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  71,209 70,445
  -5
  2,569,701
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,000,014 1,000,100
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,020,000 1,020,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  -3.64
  703
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,022,000 1,022,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,050 1,000,050
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  11,210 11,187
  -4.99
  26,273,437
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  16,009 15,161
  -4.99