• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  14,165 14,218
  5
  37,730,778
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  17,017 16,460
  -1.1
  11,552,061
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  30,528 29,300
  -3.33
  15,609,669
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  9,657 9,470
  1.53
  13,017,357
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  7,282 7,160
  2.04
  11,243,348
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  8,349 8,100
  -1.4
  11,649,162
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,699 3,659
  2.21
  19,283,684
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  25,210 24,996
  3.84
  3,602,770
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  6,244 6,275
  4.99
  40,877,005
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  5,348 5,363
  4.99
  9,610,208
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  28,819 28,463
  2.98
  3,384,845
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  8,052 7,950
  3.01
  21,736,211
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  4,324 4,310
  4.48
  21,761,203
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,132 4,957
  -0.36
  16,487,347
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  9,806 9,699
  2.94
  251,384,155
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  45,077 45,460
  2.31
  397,482
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  961 954
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  859 850
  2.91
  1,052,355,716
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  828 833
  4.65
  2,147,351,691
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  8,660 8,848
  5
  8,414,126
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  7,206 7,185
  0.13
  27,241,729
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  18,649 18,737
  5
  2,710,283
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  26,125 25,300
  -1.69
  4,785,928
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  87,773 89,289
  5
  391,234
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  66,424 65,950
  3.79
  2,299,488
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  18,758 18,758
  5
  3,133,283
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  18,193 18,367
  5
  2,323,055
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  16,164 16,208
  4.99
  5,536,428
 • فلزات اساسی
  فخاس
  25,104 24,470
  -2.6
  717,399
 • فلزات اساسی
  فخوز
  13,097 12,999
  0.74
  12,270,158
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,490 4,464
  1.16
  140,995,529
 • فلزات اساسی
  فروس
  18,938 18,271
  -1.73
  3,461,208
 • فلزات اساسی
  فرآور
  19,119 19,077
  3.1
  4,967,409
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  6,558 6,379
  0.16
  14,577,620
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  4,743 4,694
  2.74
  33,874,422
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  11,222 11,222
  5
  4,816,738
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  10,054 9,981
  -0.05
  22,945,212
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  1,308 1,318
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  8,944 8,750
  0.86
  33,276,765
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  22,872 22,823
  -0.29
  2,961,739
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,529 7,360
  -0.11
  3,821,591
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  76,389 76,389
  5
  8,175,232
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  81,836 83,816
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  21,305 20,789
  -0.72
  1,473,718
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  5,782 5,928
  4.99
  4,367,241
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  10,834 10,900
  -1.33
  22,996,930
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  21,543 21,061
  -0.09
  6,258,028
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  6,591 6,380
  -3.33
  5,158,514
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  5,427 5,380
  0.96
  35,475,387
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  27,435 27,435
  5
  2,072,197
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,263 6,263
  5
  217,249,189
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  17,570 17,657
  4.99
  23,004,657
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  41,198 41,198
  5
  2,207,555
 • مخابرات
  اخابر
  7,274 7,546
  5
  4,089,855
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  44,111 42,760
  -2.8
  3,839,047
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  15,375 16,073
  5
  287,154
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  4,806 4,760
  3.55
  15,106,821
 • فلزات اساسی
  فملی
  7,098 7,038
  2.33
  68,624,073
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  8,044 7,840
  -1.87
  4,363,811
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  9,184 9,503
  4.99
  1,658,006
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  30,080 29,650
  3.3
  4,335,475
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  11,856 12,289
  5
  1,136,372
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  30,169 30,988
  4.83
  843,612
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  40,344 39,300
  0.01
  43,282,278
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  19,422 19,971
  5
  1,127,416
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,803 4,806
  4.98
  272,025,818
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  22,244 22,400
  1.98
  762,313
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  11,377 11,580
  3.09
  7,143,946
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  38,658 37,999
  -0.43
  30,993,918
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  13,208 13,221
  4.84
  17,825,655
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  11,769 11,500
  2.43
  10,388,315
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  100,913 102,970
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  25,114 25,000
  1.58
  3,431,286
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,426 5,357
  -1.25
  108,795,640
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  15,149 14,860
  -2.2
  4,216,677
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  21,899 21,993
  5
  8,506,414
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  3,444 3,360
  0.54
  40,444,719
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  17,154 17,176
  4.99
  9,315,247
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  4,471 4,380
  -0.9
  179,458,169
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  4,838 4,838
  4.99
  15,449,513
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  22,957 22,965
  5
  20,596,810
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  15,170 15,353
  5
  2,622,945
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  6,016 6,033
  4.47
  12,974,199
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,217 6,200
  0.23
  2,437,929
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  19,629 19,629
  5
  5,135,991
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  9,279 9,358
  4.99
  4,861,152
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  10,192 10,280
  3.25
  26,259,362
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  26,260 26,000
  2.77
  2,582,841
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  15,113 15,201
  4.99
  3,064,905
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,352 17,494
  4.73
  2,839,415
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  23,924 24,013
  5
  7,637,941
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  21,250 20,700
  -0.62
  1,616,619
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  12,426 12,710
  3.8
  3,666,426
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  12,927 13,000
  4.27
  3,653,909
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  6,117 6,193
  4.89
  7,607,023
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  6,545 6,619
  5
  86,719,915
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  4,101 4,005
  -0.35
  139,059,526
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  5,119 5,122
  4.98
  10,532,157
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  11,188 10,970
  0.12
  4,855,837
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  6,236 6,215
  2.91
  13,787,841
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  6,893 6,893
  5
  8,019,308
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  15,693 15,350
  0.76
  34,866,497
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  7,591 7,593
  4.99
  8,972,507
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  42,128 42,000
  3.83
  3,623,091
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  18,484 18,610
  5
  5,121,056
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,649 14,200
  -2.75
  6,857,025
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  5,747 5,665
  1.29
  20,812,709
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  5,194 5,168
  3.96
  13,224,137
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  15,372 14,999
  -2.19
  1,083,113
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  40,810 39,700
  0.27
  2,327,662
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  8,945 8,946
  5
  6,825,343
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  7,192 7,101
  -0.99
  3,695,005
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  12,814 12,586
  2.02
  4,519,873
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  24,926 24,954
  5
  22,183,624
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  9,250 9,250
  4.99
  6,003,972
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  17,231 17,111
  2.97
  2,285,140
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  17,054 17,080
  5
  47,604,070
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  11,103 11,198
  3.74
  4,033,330
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  4,138 4,167
  4.78
  107,580,817
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  8,577 8,550
  3.88
  26,731,775
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  15,281 15,500
  2.94
  3,659,363
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  31,158 31,232
  5
  15,873,843
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  7,514 7,650
  2.74
  7,286,621
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,275 8,364
  5
  4,996,178
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  5,576 5,576
  4.99
  13,837,613
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  9,144 9,160
  5
  5,683,108
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  51,375 49,979
  1.91
  1,712,413
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  10,102 10,200
  4.23
  3,495,786
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  77,366 77,366
  5
  1,176,175
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  15,009 14,850
  1.19
  2,161,717
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  13,434 13,507
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  44,737 44,863
  5
  10,331,616
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  63,620 63,620
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  66,801 66,801
  5
  1,061,786
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نکالا
  63,620 63,620
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  63,620 63,620
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  14,593 14,400
  -0.08
  2,472,298
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  49,079 48,135
  1.61
  2,039,622
 • فلزات اساسی
  فایرا
  11,120 10,930
  -2.9
  8,403,796
 • فلزات اساسی
  فمراد
  65,650 63,868
  -4.1
  942,581
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  23,906 23,937
  5
  3,662,224
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  68,737 67,212
  -5
  990,528
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  36,609 35,489
  -2.57
  1,848,761
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  21,307 21,406
  5
  8,666,676
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,950 4,890
  2.26
  23,968,320
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  34,631 32,566
  -5
  9,524,610
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  17,611 17,720
  4.99
  2,663,673
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,220 5,311
  4.98
  6,622,167
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  41,437 42,856
  5
  377,708
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  22,437 22,447
  5
  5,107,655
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  8,023 8,097
  4.99
  19,654,665
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  5,002 5,011
  4.99
  160,250,408
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  42,666 41,501
  -3.44
  3,341,725
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  6,560 6,712
  4.99
  4,140,385
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  52,519 51,000
  -1.93
  1,209,624
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  65,553 62,798
  -3.11
  3,170,238
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  21,111 20,492
  -0.51
  5,843,763
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  40,383 40,399
  5
  2,929,816
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  126,647 129,605
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  94,577 96,900
  3.72
  182,970
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  15,201 14,500
  -3.21
  2,388,364
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  22,959 22,986
  5
  4,224,111
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  46,982 46,498
  1.26
  1,402,087
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  46,041 45,100
  0.3
  996,852
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  44,819 43,150
  -0.24
  1,123,070
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  26,945 26,499
  2.08
  3,781,271
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  21,976 21,171
  -2
  27,653,884
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  81,471 79,401
  -0.4
  482,195
 • فلزات اساسی
  فجر
  32,205 31,600
  1.98
  8,431,474
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,996 4,880
  -2.5
  9,016,560
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  8,183 7,921
  -1.99
  3,413,063
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  20,377 20,799
  4.75
  1,430,399
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  6,964 6,651
  -2.55
  352,706,705
 • قند و شکر
  قصفها
  68,339 68,340
  5
  922,200
 • قند و شکر
  قزوین
  23,037 23,631
  5
  1,061,133
 • قند و شکر
  قهکمت
  28,620 29,670
  5
  457,054
 • قند و شکر
  قشهد
  21,354 21,350
  1.43
  833,679
 • قند و شکر
  قلرست
  20,927 20,300
  -2.9
  1,287,364
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  88,036 88,050
  0.26
  96,848
 • قند و شکر
  قمرو
  33,586 33,000
  -1.77
  779,573
 • قند و شکر
  قنیشا
  18,374 18,826
  5
  1,399,892
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  39,514 39,530
  4.99
  10,930,063
 • قند و شکر
  قپیرا
  58,408 57,500
  -1.43
  81,234
 • قند و شکر
  قثابت
  45,191 45,266
  5
  11,207,662
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  40,778 39,899
  1.55
  1,443,644
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  33,194 33,194
  5
  1,970,578
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  31,559 30,870
  -0.86
  944,470
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  20,822 20,022
  -2.35
  4,849,914
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  16,524 16,524
  4.99
  4,411,800
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  5,090 5,139
  4.98
  20,621,224
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  587 583
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  13,816 13,598
  -1.93
  4,360,775
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  18,944 19,050
  5
  8,165,971
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  44,890 44,919
  5
  1,188,164
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  80,139 78,800
  -1.51
  316,835
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  26,426 26,618
  5
  1,755,355
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  48,465 48,726
  5
  1,061,266
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  60,812 60,200
  -0.17
  229,576
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  17,656 17,560
  4.11
  4,403,344
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  14,322 14,210
  2.27
  16,574,124
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  9,941 9,900
  2.27
  5,683,359
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  17,557 17,150
  -1.57
  6,333,889
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  53,783 51,800
  -2.28
  1,022,619
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  97,645 97,645
  5
  7,413,985
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  25,595 24,897
  -0.69
  2,020,693
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  18,199 17,711
  -1.17
  39,219,422
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  34,866 33,500
  -3.05
  11,489,168
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  78,241 81,080
  4.99
  211,097
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  48,493 48,000
  -0.57
  569,874
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  41,680 41,680
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  73,098 72,600
  0.23
  220,177
 • فلزات اساسی
  فلوله
  23,960 24,007
  5
  11,541,814
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  7,346 7,617
  4.99
  1,762,905
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  22,955 23,147
  5
  1,953,167
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  7,033 7,000
  3.57
  60,531,919
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  7,679 7,739
  4.99
  22,937,689
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  5,322 5,250
  0.98
  38,610,079
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  52,264 51,152
  -1.01
  1,192,822
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  13,262 0
  10.84
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  17,725 17,060
  -3.26
  5,562,729
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  92,311 92,000
  2.12
  402,247
 • منسوجات
  نمرینو
  37,387 37,260
  -0.24
  335,399
 • فلزات اساسی
  فنوال
  13,524 13,896
  4.99
  1,683,057
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  52,757 52,761
  5
  2,770,420
 • فلزات اساسی
  فنورد
  52,210 53,000
  2.95
  315,424
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  11,581 12,071
  4.99
  642,962
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  31,714 31,714
  5
  1,739,432
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  153,704 152,980
  3.18
  1,462,517
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  6,924 6,749
  -0.44
  29,172,159
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  9,040 9,040
  4.99
  75,440,125
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  18,313 17,940
  1.4
  2,791,154
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  61,478 60,200
  -0.06
  1,434,046
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  64,928 66,754
  5
  338,422
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  46,092 46,283
  5
  1,723,465
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  23,386 24,051
  5
  937,747
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,753 2,694
  0.75
  162,832,376
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  7,696 7,733
  5
  13,747,761
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  119,018 119,018
  5
  473,062
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  39,087 39,534
  5
  1,037,203
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  91,877 91,877
  5
  837,775
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,824 3,698
  -1.04
  41,687,636
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  23,052 23,156
  5
  5,863,027
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  16,060 15,604
  -2.76
  1,406,661
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  20,359 20,429
  5
  2,720,961
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  31,619 31,225
  0
  579,677
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  41,658 39,115
  -5
  452,612
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  29,898 30,912
  5
  533,802
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  6,426 6,350
  0.68
  7,453,232
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  28,469 29,181
  5
  892,988
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  68,138 68,332
  5
  758,704
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,547 8,465
  0.93
  3,041,616
 • فلزات اساسی
  فسپا
  24,463 23,800
  -2.75
  7,291,109
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  92,860 92,525
  0.73
  169,850
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  60,964 60,300
  2.28
  4,108,159
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  33,469 33,290
  1.74
  1,045,127
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  15,436 15,000
  -0.52
  2,374,180
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  45,985 46,382
  5
  962,831
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  11,852 12,071
  4.99
  2,743,656
 • قند و شکر
  قشکر
  27,839 27,879
  4.11
  2,925,301
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  31,346 31,346
  5
  2,143,003
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  16,272 16,327
  5
  3,052,880
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  119,583 121,000
  3.62
  241,679
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  12,661 12,770
  3.16
  2,173,553
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  8,295 8,311
  4.63
  5,911,330
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  623 625
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  22,724 22,727
  5
  2,570,187
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  59,132 59,151
  5
  1,446,256
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  139,401 135,888
  -2.31
  6,993,344
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  7,515 7,480
  3.41
  6,538,871
 • فلزات اساسی
  فسرب
  46,353 45,500
  2.22
  1,936,438
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  87,739 88,526
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  79,810 79,810
  5
  1,151,844
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  209,724 208,499
  1.74
  204,540
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  23,573 23,000
  -1.16
  1,266,222
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  3,123 3,129
  5
  70,472,402
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  47,936 46,999
  -1.58
  387,163
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  61,955 62,028
  5
  843,466
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  80,315 83,388
  5
  153,456
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  37,317 38,495
  5
  507,838
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  47,639 47,868
  5
  4,623,083
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  36,172 36,172
  5
  2,088,843
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  33,004 33,462
  5
  1,667,399
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  25,840 25,000
  -0.58
  2,168,490
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  12,736 13,099
  4.99
  1,706,024
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  16,273 16,400
  4.97
  4,850,057
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  5,497 5,400
  3.03
  83,317,159
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  11,902 11,651
  -0.88
  3,021,567
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  3,748 3,749
  4.98
  37,876,250
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  5,761 5,659
  1.85
  41,063,114
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  8,181 7,910
  -1.59
  7,789,425
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  9,435 9,335
  -1.38
  33,538,112
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  8,302 8,290
  1.56
  16,093,432
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,297 4,301
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  21,268 21,189
  4.58
  10,337,459
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  3,135 3,088
  2.56
  43,999,371
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  12,943 12,685
  2.12
  12,615,799
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  45,771 44,600
  0.64
  10,451,391
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  15,953 15,888
  3.77
  4,560,179
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  4,966 4,970
  4.99
  23,748,300
 • فلزات اساسی
  کاوه
  6,648 6,570
  2.48
  12,451,483
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,887 4,839
  -0.66
  4,854,433
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  15,040 15,065
  5
  15,707,710
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  26,309 26,671
  5
  1,447,573
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  7,686 7,697
  4.99
  6,645,968
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,704 6,873
  5
  3,728,696
 • محصولات شیمیایی
  جم
  18,025 17,750
  -0.05
  5,318,032
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  15,541 15,788
  4.99
  2,340,054
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,952 6,107
  4.99
  4,321,086
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  21,705 21,708
  5
  4,442,026
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  4,046 4,000
  -0.42
  61,933,774
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  24,479 24,479
  5
  9,487,270
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  7,121 7,000
  -3.1
  96,904,025
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  10,500 10,554
  4.99
  27,305,469
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  4,377 4,428
  4.98
  9,194,098
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  31,520 31,194
  -0.51
  1,748,815
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  12,350 12,350
  5
  9,678,631
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  31,557 31,007
  1.81
  3,893,656
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  20,952 20,800
  4.01
  5,565,123
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  52,398 51,103
  -1.12
  880,043
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  70,545 69,984
  -0.51
  1,160,487
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  60,735 60,090
  0.04
  3,613,960
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  6,060 6,072
  5
  47,767,444
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  110,898 111,074
  5
  2,948,592
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  5,591 5,763
  4.99
  3,468,093
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  20,671 20,590
  1.32
  12,168,099
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  36,248 35,500
  0.59
  1,256,099
 • فلزات اساسی
  فسازان
  24,563 24,040
  -2.82
  14,770,155
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  40,459 40,661
  5
  3,846,207
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  5,520 5,452
  0.94
  21,077,409
 • فلزات اساسی
  کویر
  39,417 39,769
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,004,367 1,004,800
  0.22
  9,212
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  979,863 978,000
  1.22
  2,292
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  95,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  984,750 984,750
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  5,244,678 5,244,678
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  1,557,693 1,557,693
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  917,094 917,094
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  881,000 881,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  940,000 940,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  940,010 940,000
  1.42
  2,020
 • مخابرات
  صخابر102
  881,753 881,500
  3.26
  564
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  1,210,000 1,210,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  946,500 946,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  852,893 854,070
  4.07
  13,703
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  907,001 907,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  850,755 859,436
  5
  17,139
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  470,132 470,140
  -1.21
  1,102
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  896,891 899,000
  0.46
  152
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  890,000 890,000
  -1.11
  2
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  969,001 969,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  908,073 907,647
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  931,796 920,200
  -2.58
  195
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  900,000 900,000
  -2.47
  158
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  780,000 780,000
  -2.5
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  812,500 812,500
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  990,000 990,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد212
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  36,346 36,750
  4.62
  1,194,550
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  9,503 9,468
  3.33
  26,167,073
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  10,167 9,896
  -2.62
  25,276,364
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  35,286 35,580
  4.07
  2,211,553
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  6,662 6,420
  -3.78
  27,032,645
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  22,950 23,633
  5
  891,630
 • فلزات اساسی
  فولای
  23,933 23,945
  5
  2,749,101
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,120 16,940
  5.8
  68,122,707
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  7,882 7,931
  4.98
  8,585,302
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  6,222 6,130
  2.42
  75,952,356
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  5,172 5,202
  4.98
  9,443,274
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  73,428 73,020
  -0.13
  1,658,143
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  23,126 22,640
  -0.35
  1,944,050
 • فلزات اساسی
  میدکو
  6,220 6,250
  0.76
  14,070,026
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  8,397 8,090
  -1.55
  17,848,777
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,849 2,810
  2
  317,918,782
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,279 3,225
  -0.37
  6,994,805
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  60,862 60,600
  -0.36
  140,207
 • قند و شکر
  قشیر
  30,213 29,547
  -5
  7,915,588
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  13,244 13,500
  2.09
  242,474
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  66,710 67,071
  5
  711,586
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  66,803 67,224
  5
  6,650,339
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  48,684 48,038
  -0.68
  507,301
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  15,754 15,754
  5
  3,560,136
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  7,142 7,390
  4.99
  2,083,374
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  14,038 13,800
  -0.68
  3,525,611
 • فلزات اساسی
  زنگان
  59,794 58,607
  -5
  2,686,630
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  77,105 77,124
  5
  1,492,595
 • فلزات اساسی
  فزرین
  15,848 15,848
  5
  3,594,423
 • قند و شکر
  قچار
  46,063 46,849
  3.4
  617,280
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  48,982 48,003
  -2.17
  3,855,733
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,426 5,285
  -2.99
  7,801,536
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,780 15,904
  5
  8,619,687
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  16,394 16,155
  -1
  2,137,053
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  25,013 25,504
  5
  1,258,547
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  20,077 19,500
  -1.8
  13,869,603
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  30,366 30,333
  4
  3,942,218
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  30,190 30,229
  5
  2,533,141
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  30,935 30,975
  5
  4,403,647
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  19,188 18,999
  2.26
  7,343,883
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,290 5,209
  -0.04
  11,462,515
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  24,088 23,600
  -1.19
  750,450
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  40,955 40,975
  0.86
  2,707,916
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  6,771 6,788
  5
  9,703,003
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  33,108 31,950
  -1.7
  1,521,632
 • فلزات اساسی
  ارفع
  7,794 7,830
  4.99
  14,647,978
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  18,709 18,399
  2.03
  5,949,581
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  7,814 7,553
  -2.39
  6,000,547
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  37,715 38,653
  5
  698,589
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  6,436 6,243
  -2.67
  10,914,771
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  60,627 60,800
  4.21
  4,420,121
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  12,728 12,728
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  16,461 16,160
  1.06
  8,093,698
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  4,685 4,740
  1.07
  10,817,098
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  29,114 30,031
  5
  632,946
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,000,614 1,002,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  25,258 24,590
  -0.99
  2,627,001
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  35,997 35,997
  5
  1,477,921
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  67,960 68,019
  5
  951,228
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  13,485 13,500
  4.12
  5,457,906
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  40,837 41,743
  5
  720,096
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  7,080 7,094
  4.99
  30,350,206
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  17,794 17,600
  -0.94
  2,097,300
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  55,407 56,337
  5
  639,299
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  37,415 37,400
  3.57
  1,557,536
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  53,449 52,990
  -0.39
  10,296,210
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,789 4,825
  4.98
  10,492,135
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  29,259 28,602
  -3.98
  2,361,214
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  15,459 15,245
  0.89
  28,979,291
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  55,619 55,694
  5
  4,356,456
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  12,272 12,080
  1.43
  7,346,347
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  4,321 4,349
  5
  11,142,722
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  9,626 9,620
  3.91
  4,726,402
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  3,772 3,710
  1.42
  60,285,952
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  1,049,284 1,049,284
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  27,738 28,001
  5
  1,550,622
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,004,113 1,000,251
  0
  6
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  27,861 28,577
  5
  880,084
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  18,222 17,750
  0.31
  3,705,884
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,931 1,001,502
  0.6
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  43,518 44,787
  4.91
  2,330,890
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  82,944 82,400
  0.49
  860,772
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  65,721 66,001
  1.72
  290,474
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  58,072 56,900
  1.56
  3,066,108
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,004,364 1,000,000
  -0.35
  110
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  989,925 989,925
  0
  0