• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  893,117 893,117
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  851,000 851,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  968,100 968,100
  0
  1
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  997,000 997,000
  0.71
  5
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,003,550 1,003,550
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان00
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  971,323 971,300
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,000,000 1,000,000
  0
  1
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حریل02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,016,998 1,016,998
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  927,000 927,000
  3.01
  5
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  948,000 948,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,013,599 1,013,599
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  999,998 999,998
  2.59
  300
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  999,870 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد26
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  1,003,778 1,003,778
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  999,999 999,999
  4.17
  154
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  994,777 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  999,999 999,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  980,392 980,392
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا001
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  984,751 984,751
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  988,367 988,359
  0.04
  8,150
 • اوراق تامین مالی
  اخزا606
  995,503 995,451
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  986,790 987,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  961,586 961,501
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  947,971 950,000
  0.12
  7,017
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  962,000 962,000
  0.08
  5
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  988,943 989,000
  0.09
  423
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  860,649 860,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  851,202 851,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  836,634 836,701
  -0.04
  31,956
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  796,813 796,900
  0.02
  273
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  874,259 876,000
  0.15
  14,365
 • اوراق تامین مالی
  اخزا708
  995,493 995,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  866,207 866,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  710,499 710,400
  -0.04
  626
 • اوراق تامین مالی
  اخزا714
  995,453 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  900,999 901,000
  0.02
  5,020
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  725,124 725,006
  -0.14
  3,971
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  959,110 959,110
  -0.61
  2,478
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  707,423 707,050
  -0.15
  2,546
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  985,988 985,566
  0.14
  1,177
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  735,889 735,889
  0.63
  4
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  684,492 684,610
  -0.03
  6,192
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  719,234 719,370
  0.1
  7,309
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  674,246 677,000
  0.21
  9,102
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  868,095 872,498
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  865,135 864,011
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  724,000 724,000
  0.46
  10
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  690,157 687,000
  -0.68
  453
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  663,472 663,425
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  656,944 657,001
  -0.41
  538
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  612,808 612,789
  0.24
  3,541
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  951,000 951,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  925,000 925,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  910,000 910,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد3
  999,707 999,122
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد4
  996,540 995,626
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  999,182 997,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  1,001,500 1,004,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد8
  982,000 982,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  950,000 950,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  887,064 890,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت6
  931,100 931,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  979,000 979,000
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,001,080 1,009,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  980,999 981,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  985,150 985,150
  1.82
  3,000
 • مخابرات
  صایتل902
  1,022,437 1,022,469
  0.31
  3,339
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  920,212 920,100
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  871,740 880,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  10,000
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  858,200 858,200
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  898,930 898,100
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  886,899 886,899
  4.06
  5
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  892,401 892,401
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  935,000 935,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  907,880 907,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  920,000 920,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  832,449 830,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  916,200 916,200
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,843,524 4,843,524
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,371,270 5,371,270
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  956,297 944,330
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت982
  805,140 805,140
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  922,455 922,455
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت992
  735,400 735,400
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2991
  720,420 720,420
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2992
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2993
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2994
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2995
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2996
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2997
  714,783 714,783
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  سماه991
  272,854 272,854
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عفولاد
  47,456 47,456
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عکاوه2
  3,393,036 3,393,036
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,730,921 5,730,921
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  4,929 4,687
  -4.99
  1,638
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,091 32,053
  -5
  680,092
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,188 4,977
  -4.98
  349,615
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,571 5,570
  -5
  1,894,348
 • فلزات اساسی
  فمراد
  20,787 21,443
  -1.44
  449,084
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,136 7,776
  -5
  19,005
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  10,438 10,434
  -5
  1,726,979
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  31,193 30,578
  -5
  104,706
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  12,894 12,462
  -4.99
  250,500
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  13,210 13,201
  -4.99
  2,699,712
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  21,270 20,283
  -5
  10,764
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,705 5,707
  4.99
  6,859,080
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,051 3,052
  -4.8
  1,928,523
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,387 5,135
  -5
  72,857
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,294 2,293
  -4.97
  4,968,810
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,587 4,600
  5
  377,024
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,309 2,242
  -4.96
  448,047
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  69,913 69,913
  -5
  190,169
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  11,827 11,760
  -4.92
  492,893
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,903 2,939
  2.44
  3,462,537
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,673 2,665
  -4.99
  605,704
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  13,762 13,722
  -5
  458,981
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,764 3,780
  0.43
  3,317,713
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,078 5,880
  -4.23
  231,584
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  4,873 4,871
  -4.99
  8,227,657
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  18,674 17,924
  -5
  29,495
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  8,907 8,998
  -3.96
  2,177,049
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,865 1,870
  0.32
  2,856,537
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,344 5,318
  -4.98
  272,546
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,795 3,657
  -4.09
  303,768
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  11,709 11,709
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,975 5,127
  -1.57
  9,111,205
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  5,653 5,631
  -1.74
  23,031,704
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  7,486 7,486
  -4.99
  232,505
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  10,436 10,257
  -4.99
  575,566
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  21,063 20,132
  -5
  33,992
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,009 3,002
  -0.63
  5,455,657
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,055 2,060
  0.49
  18,612,688
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,240 4,156
  -4.98
  796,196
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,826 4,742
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  553 555
  1.09
  39,324,085
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,437 2,316
  -4.97
  5,297
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  471 470
  -0.63
  87,193,840
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,986 3,989
  0.63
  428,026
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,257 3,160
  -4.99
  158,913
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  36,069 36,069
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  10,450 10,450
  -5
  1,038,722
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,211 5,201
  1.19
  3,382,608
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,772 2,809
  1.26
  455,035
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,669 2,574
  -4.98
  204,378
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  25,935 25,935
  -5
  179,414
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  30,069 28,572
  -5
  608
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,338 8,338
  -4.99
  290,560
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,666 12,108
  -5
  91,949
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,035 8,730
  -5
  123,704
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  36,299 36,299
  -5
  542,158
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  17,985 17,246
  -5
  18,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  24,405 24,405
  -5
  283,796
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,780 9,297
  -5
  5,961
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  6,562 6,524
  -4.99
  1,224,440
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,633 7,283
  -5
  23,480
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  85,059 82,538
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  52,871 52,871
  -5
  18,423
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,426 8,988
  -5
  14,099
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  14,885 14,155
  -4.99
  5,449
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  25,762 24,480
  -5
  1,432
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  31,129 29,962
  -5
  5,298
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  23,030 22,396
  -5
  109,517
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  8,375 8,122
  -4.99
  167,628
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,049 14,403
  -5
  47,126
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  5,928 5,928
  -4.98
  1,407,565
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  17,768 17,840
  -0.56
  400,078
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,573 7,211
  -4.99
  45,963
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,631 3,640
  -4.01
  3,969,154
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  31,189 30,300
  -4.08
  97,053
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,115 5,960
  -4.99
  928,437
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,193 12,766
  -4.97
  123,842
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,309 3,207
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,564 15,473
  -0.6
  11,617
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,774 8,695
  0.07
  1,032,079
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,293 3,183
  -4.99
  109,025
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,511 4,511
  1.19
  19,118,483
 • فلزات اساسی
  فروس
  12,986 12,341
  -5
  2,173
 • فلزات اساسی
  فرآور
  49,390 48,802
  -3.08
  32,794
 • فلزات اساسی
  فسازان
  15,827 15,827
  -4.99
  1,542,000
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  13,938 13,243
  -5
  986
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,818 2,701
  -4.99
  125,488
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  44,049 42,315
  -5
  17,698
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,054 3,057
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  27,459 26,610
  -4.95
  31,182
 • قند و شکر
  قزوین
  11,753 11,748
  -5
  495,859
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,975 4,747
  -4.98
  36,703
 • قند و شکر
  قهکمت
  18,939 18,930
  -5
  268,134
 • قند و شکر
  قشهد
  12,678 12,088
  -5
  11,669
 • قند و شکر
  قلرست
  10,167 9,853
  -4.99
  63,143
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  64,653 61,835
  -5
  13,277
 • قند و شکر
  قمرو
  16,139 16,139
  -5
  162,426
 • قند و شکر
  قنیشا
  12,728 12,180
  -5
  15,686
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,868 6,752
  -0.44
  3,070,443
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  25,513 24,626
  -5
  30,922
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  8,853 8,490
  -4.99
  177,865
 • قند و شکر
  قپیرا
  32,372 30,764
  -5
  569
 • قند و شکر
  قثابت
  21,493 20,811
  -5
  76,948
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  12,605 12,071
  -5
  6,967
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  13,462 13,462
  -5
  506,557
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  2,952 2,864
  -4.98
  417,279
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  27,076 25,738
  -5
  950
 • مخابرات
  همراه
  13,618 13,691
  0.34
  1,339,293
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,244 5,220
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  9,534 9,534
  -4.99
  178,561
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,131 7,073
  -3.82
  4,242,078
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,089 5,014
  -4.98
  142,854
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,021 2,988
  -4.99
  253,748
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,257 6,357
  0.94
  8,769,954
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,257 4,257
  -5
  257,163
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,403 15,210
  -1.53
  186,038
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,630 2,590
  -2.52
  893,203
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,197 2,260
  0.18
  10,908,221
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,113 5,944
  -4.99
  97,493
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  16,703 15,934
  -5
  3,950
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  27,380 26,696
  -5
  8,682
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  26,771 27,299
  0.45
  401,877
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  11,127 11,124
  -5
  1,507,186
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,309 11,698
  -4.99
  800
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  10,796 10,796
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  23,841 23,999
  -3.74
  249,920
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  29,791 29,783
  -5
  36,739
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  11,760 11,197
  -5
  3,582
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,071 13,312
  4.99
  888,906
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  41,727 39,850
  -5
  6,338
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  20,849 19,813
  -5
  389
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,302 4,287
  -4.99
  649,869
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  3,711 3,712
  -4.97
  1,403,578
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,208 11,679
  -4.99
  31,722
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  10,199 9,707
  -4.99
  4,913
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,620 6,619
  -4.99
  3,499,553
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  17,693 16,950
  -5
  8,340
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,030 2,897
  -4.99
  399,916
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,252 3,155
  -5
  82,915
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,004 18,220
  -4.33
  26,498
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  55,046 53,104
  -5
  22,217
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  7,855 7,563
  -5
  26,523
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  5,827 5,890
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  12,629 12,710
  -2.63
  1,895,928
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  11,965 11,702
  -4.99
  57,245
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,640 5,670
  0.59
  1,741,038
 • فلزات اساسی
  کویر
  7,599 7,702
  4.99
  689,758
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,664 6,521
  -5
  163,257
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  23,468 23,468
  -5
  41,998
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  21,523 20,543
  -5
  6,053
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  12,595 12,008
  -4.99
  4,432
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  42,407 40,329
  -5
  729
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,476 2,355
  -4.96
  5,910
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  3,922 3,733
  -4.99
  7,984
 • فلزات اساسی
  فلوله
  11,660 11,384
  -5
  107,834
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,241 4,033
  -4.99
  10,748
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  1,972 1,898
  -4.96
  204,505
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,914 2,876
  -1.37
  346,094
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,191 4,191
  -4.99
  549,950
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,453 4,430
  -2.7
  5,667,521
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  13,011 12,371
  -5
  2,033
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,156 8,141
  -1.88
  2,425,276
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,832 1,875
  1.14
  24,262,808
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,437 3,433
  -4.98
  8,366,424
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  1,987 1,914
  -4.97
  198,461
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  14,758 14,054
  -5
  23,603
 • مخابرات
  اخابر
  3,704 3,700
  0.08
  3,294,563
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  21,330 21,234
  -5
  74,363
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  4,951 4,951
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  5,479 5,479
  -4.99
  147,395
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,625 9,440
  -2.29
  493,087
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  15,621 15,611
  -4.43
  353,280
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  35,783 35,679
  -5
  35,343
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  8,685 8,685
  -5
  595,824
 • منسوجات
  نمرینو
  27,560 26,239
  -5
  2,166
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,616 1,554
  -4.95
  524,962
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,310 5,247
  0.77
  19,990,903
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,033 4,807
  -4.98
  59,500
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  4,973 4,930
  -1.85
  704,086
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,092 4,037
  -4.99
  201,581
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,787 17,470
  -5
  97,760
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  19,977 19,900
  -2.2
  457,061
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  10,796 10,796
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  21,584 20,577
  -5
  4,057
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,685 5,532
  -2.43
  693,133
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  15,602 15,206
  -5
  105,783
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,865 16,030
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,011 5,011
  -4.99
  2,878,581
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  32,455 32,482
  -0.02
  776,364
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  35,905 36,300
  1.01
  3,269,887
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,526 3,526
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  16,051 15,985
  -5
  520,525
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  7,936 7,936
  -4.99
  182,358
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  33,291 33,274
  -5
  92,302
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,000 2,889
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,168 59,000
  -0.3
  50,461
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,074 2,071
  -5
  701,489
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  10,921 10,383
  -5
  5,468
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,418 6,399
  -0.02
  1,640,837
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,833 1,810
  -1.31
  65,499
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  11,114 11,148
  -4.48
  890,595
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,584 7,629
  -0.97
  1,209,168
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  53,165 53,100
  0.09
  232,211
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  64,870 64,717
  -0.25
  13,463
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,368 6,360
  0.66
  2,248,657
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  28,484 27,977
  -5
  137,637
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  20,932 20,362
  -5
  56,107
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,396 6,269
  -4.99
  447,184
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  72,621 72,900
  0.2
  21,318
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  13,248 13,222
  -2.51
  295,222
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,001 10,895
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,111 12,999
  -1.13
  718,515
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  9,795 9,850
  0.04
  275,632
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  21,258 21,800
  0.11
  1,006,685
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,406 7,361
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,245 1,280
  4.58
  56,282,707
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,990 2,846
  -4.97
  11,373
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,468 2,352
  -4.97
  21,500
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,503 18,520
  2.57
  3,766,040
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,609 5,690
  1.19
  6,449,839
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  36,500 37,200
  1.27
  1,209,358
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  22,763 22,530
  -3.03
  581,134
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  16,604 16,473
  -5
  635,579
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  23,527 23,527
  -5
  27,465
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,538 9,667
  1
  555,802
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  22,892 22,829
  -5
  56,869
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,072 3,060
  0.03
  6,934,300
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,854 5,905
  -0.29
  7,524,288
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,069 8,069
  -4.99
  661,167
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,323 1,342
  -3.52
  12,637,810
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,802 1,802
  -4.96
  648,604
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,888 4,651
  -4.98
  5,375
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,413 3,413
  -4.98
  1,223,781
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,221 7,000
  -3.38
  276,083
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  7,698 7,318
  -5
  3,532
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,763 1,780
  -2.89
  20,356,437
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  9,311 8,696
  -4.99
  4,283,359
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  12,427 11,994
  -5
  30,155
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,671 2,664
  -1.99
  6,331,692
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,128 2,128
  -4.96
  3,187,311
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,311 11,965
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,542 6,230
  -4.99
  16,526
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,716 3,722
  0.16
  486,266
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,732 3,630
  -2.89
  81,295
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  6,342 6,465
  -2.71
  1,768,076
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  18,506 17,720
  -5
  12,557
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  9,834 9,396
  -4.99
  17,765
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,187 3,990
  -4.98
  20,263
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,370 2,330
  -4.98
  173,524
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,436 9,915
  -4.99
  110
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  24,511 23,319
  -5
  2,287
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  7,965 7,638
  -4.99
  30,541
 • فلزات اساسی
  فسپا
  10,555 10,600
  -4.06
  400,944
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  11,937 11,385
  -5
  63,259
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,200 9,250
  -3.37
  2,633,882
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,266 4,094
  -4.99
  449,452
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  11,985 11,868
  -5
  163,911
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  21,218 21,218
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  17,789 17,651
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  24,109 22,952
  -5
  4,187
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,552 7,209
  -4.99
  8,362
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,139 7,736
  -5
  1,924
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  13,708 13,603
  -4.99
  693,892
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  9,486 9,480
  -4.99
  770,386
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,828 5,827
  -4.99
  3,053,175
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,167 7,122
  -1.47
  90,568
 • قند و شکر
  قشکر
  14,966 14,957
  -5
  671,418
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,185 7,185
  -5
  1,333,820
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,011 6,923
  -5
  106,149
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  10,349 10,249
  -3.3
  722,242
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  5,620 5,467
  -4.99
  112,231
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  48,995 48,995
  -5
  45,818
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,398 7,048
  -4.99
  23,500
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,038 3,038
  -4.97
  681,679
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,663 9,248
  -4.99
  30,915
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,773 1,799
  0.28
  36,327,487
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,375 5,375
  -4.98
  221,705
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,424 5,159
  -4.99
  4,200
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,909 1,900
  -2.01
  957,990
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,135 4,039
  -4.99
  216,723
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  18,368 18,365
  -5
  58,612
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,578 2,451
  -4.96
  5,373
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  27,414 27,483
  5
  114,545
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,515 3,344
  -5
  20,375
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,137 10,785
  -4.99
  197,042
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,865 2,889
  2.01
  1,069,626
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,998 1,932
  -4.97
  1,297,363
 • فلزات اساسی
  فسرب
  22,746 22,746
  -5
  227,564
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,315 3,240
  -2.47
  219,804
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  18,597 19,022
  5
  42,394
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  31,506 31,002
  -0.92
  61,789
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  69,365 69,000
  -0.92
  3,129
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,453 7,104
  -4.99
  5,596
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,452 5,212
  -4.99
  40,022
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,316 1,314
  -4.99
  10,408,505
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,046 1,979
  -4.99
  351,314
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,035 1,989
  -4.97
  588,546
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,903 10,834
  -1.97
  938,862
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  21,378 20,379
  -5
  2,719
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,101 2,978
  -4.98
  92,840
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  12,342 11,905
  -5
  211,383
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  5,662 5,662
  -3.48
  511,070
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  20,906 20,200
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,978 7,631
  -4.78
  50,601
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  51,605 50,632
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,064 16,064
  -5
  1,022,317
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  16,839 16,839
  -5
  78,245
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  12,853 12,853
  -5
  1,413,025
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  10,471 9,965
  -5
  2,689
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  14,724 14,388
  -5
  41,167
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,673 2,546
  -4.96
  26,678
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  17,956 17,681
  -5
  56,345
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  11,709 11,709
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  6,432 6,432
  -4.99
  99,849
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  7,213 6,869
  -4.99
  5,578
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,171 3,249
  2.62
  742,724
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,469 9,000
  -4.99
  1,312
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  21,103 20,124
  -5
  15,202
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,939 2,933
  0.38
  3,318,122
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,605 4,591
  -4.99
  978,496
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  3,892 3,892
  -4.96
  1,256,265
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,135 10,136
  -4.97
  1,297,265
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  6,755 6,882
  -2.24
  5,085,304
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,337 3,323
  -4.48
  4,738,945
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,531 6,531
  -4.99
  886,538
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,145 8,145
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,686 2,676
  -4.97
  874,191
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,225 2,230
  0.54
  857,411
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,420 7,052
  -5
  2,123
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,533 1,560
  -2.01
  30,438,101
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,581 26,101
  -3.9
  214,693
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  جنفت812
  1,430,093 1,296,735
  0