• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  8,269 8,230
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  14,378 14,240
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  22,485 22,660
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  8,178 8,110
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  6,335 6,170
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  6,822 6,931
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  3,627 3,580
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  22,370 22,679
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  4,880 4,850
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  4,251 4,245
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  28,532 28,470
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  6,158 6,113
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  3,474 3,466
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  4,684 4,647
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  7,028 7,021
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  42,105 41,336
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,296 3,338
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  640 647
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  526 535
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  6,609 6,592
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  6,280 6,256
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  13,497 13,420
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  17,391 17,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  57,160 57,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  42,654 42,098
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  13,654 13,500
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  16,044 16,099
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  10,837 10,699
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  17,006 17,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  10,745 10,840
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,778 3,801
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  18,095 18,100
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  17,421 17,421
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  5,689 5,680
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,954 3,960
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  8,438 8,372
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  7,591 7,569
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  13,702 13,550
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  7,236 7,383
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  18,132 18,130
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  7,141 7,159
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  29,056 28,500
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  80,845 80,549
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  15,505 15,474
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  4,190 4,214
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  7,648 7,442
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  17,864 17,965
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  5,126 5,090
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  3,430 3,383
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  11,837 11,900
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  6,264 6,289
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  12,977 12,992
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  21,579 21,579
  0
  0
 • مخابرات
  اخابر
  6,195 6,165
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  29,275 28,649
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  13,562 13,801
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  3,049 3,020
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  6,062 6,140
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  7,015 6,987
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  10,001 10,053
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  25,090 25,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  10,713 10,650
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  28,509 28,777
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  18,721 18,404
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  10,755 10,870
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,616 3,655
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  24,534 24,562
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  8,333 8,380
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  18,345 18,300
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  10,789 10,842
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  9,742 9,650
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  91,765 91,800
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  27,191 27,410
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,873 5,880
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  38,630 38,590
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  13,817 14,181
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  2,589 2,599
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  9,599 9,870
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  2,971 2,947
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  3,287 3,295
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  20,410 20,440
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  12,190 12,168
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  5,003 5,000
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  6,451 6,600
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  11,936 11,947
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  7,109 7,080
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  8,949 8,880
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  27,546 27,589
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  12,302 12,130
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  17,570 17,430
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  12,243 12,148
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  16,444 17,019
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  10,726 10,660
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  9,437 9,400
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  4,742 4,659
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  3,646 3,650
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,732 2,701
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  4,607 4,544
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  8,770 8,694
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  4,766 4,848
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  4,146 4,148
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  14,495 14,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  6,569 6,431
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  27,558 27,848
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  10,732 10,740
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  11,879 11,730
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  4,847 4,785
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  5,359 5,350
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  14,721 14,829
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  31,673 31,650
  0
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  7,415 7,311
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  5,999 5,900
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,987 10,987
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  13,717 13,632
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  6,421 6,409
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  12,848 12,400
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  9,280 9,259
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  8,822 8,974
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,844 2,887
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  5,477 5,499
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  11,811 11,924
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  24,170 24,500
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,911 6,900
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  8,302 8,277
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  2,888 2,913
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  5,092 5,048
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  29,560 29,630
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  8,424 8,301
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  30,387 30,387
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  13,004 13,135
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  11,178 11,297
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  16,901 17,100
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  26,662 26,662
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  26,662 26,910
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  26,662 26,662
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  9,604 9,596
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  40,438 39,480
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  10,126 10,182
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  41,615 41,615
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  13,200 13,202
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  44,301 44,690
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  29,738 28,816
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  12,846 12,750
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  4,511 4,430
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  18,990 18,994
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  10,611 10,641
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  8,142 8,161
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  29,630 30,700
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  12,849 12,721
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  6,134 6,200
  0
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,350 5,610
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  3,023 2,982
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  40,353 40,103
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  4,609 4,675
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  45,798 46,003
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,350 39,349
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  17,648 17,506
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  25,567 25,300
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  12,531 12,394
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  113,608 116,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  87,626 88,200
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  12,622 12,590
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  17,346 17,665
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  32,600 32,301
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  37,030 36,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  32,835 32,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  19,644 19,698
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  12,369 12,320
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  54,735 55,000
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  23,443 23,189
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  4,374 4,289
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  6,149 6,140
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  16,598 16,535
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  91,058 91,130
  0
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  53,968 54,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  21,063 21,063
  0
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  23,011 23,504
  0
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  19,118 18,700
  0
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  19,106 19,001
  0
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  88,273 87,102
  0
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  28,740 28,499
  0
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  15,998 15,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  26,230 26,001
  0
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  50,292 49,800
  0
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  26,555 26,965
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  41,166 42,162
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  20,057 19,900
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  26,429 26,536
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  16,741 16,859
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  9,011 9,110
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,502 3,458
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  10,946 10,898
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  10,629 10,629
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  10,965 11,110
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  33,201 33,406
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  64,626 64,626
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  14,935 15,519
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  35,313 35,561
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  55,996 56,288
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  26,581 26,581
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  60,055 60,509
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  7,357 7,351
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  13,247 13,200
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  36,617 36,899
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  58,626 58,300
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  19,726 19,726
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  10,361 10,361
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  23,096 23,000
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  51,910 52,199
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  51,707 52,376
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  18,977 18,360
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  50,934 51,866
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  15,574 15,358
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  7,325 7,220
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  17,404 17,770
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  4,585 4,570
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  5,183 5,087
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  4,584 4,620
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  42,258 42,241
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  9,757 9,440
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  13,639 13,599
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  51,288 51,250
  0
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  42,146 41,330
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  7,311 7,420
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  27,348 27,457
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  59,611 60,000
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  77,161 77,161
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  19,322 19,427
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  49,013 49,134
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  4,822 4,761
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  3,584 3,500
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  16,569 16,599
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  40,814 40,600
  0
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  28,560 29,062
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  25,209 24,939
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  15,384 15,436
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  2,199 2,213
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  5,065 5,071
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  78,472 78,472
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  29,217 29,333
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  35,323 35,378
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  3,317 3,270
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  9,126 9,080
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  11,617 11,705
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  16,840 16,705
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  24,953 24,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  43,172 43,021
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  17,117 17,000
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  5,217 5,099
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  22,129 23,220
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  74,414 74,569
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  14,131 14,131
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  18,835 18,700
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  117,866 118,002
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  32,158 32,000
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  33,412 33,556
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  11,165 11,329
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  29,872 30,182
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  10,353 10,650
  0
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  23,266 22,997
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  16,157 15,997
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  11,735 11,848
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  112,486 111,417
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  12,127 12,127
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  6,824 6,731
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  3,259 3,297
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  13,446 13,485
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  38,365 37,900
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  66,746 65,850
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  6,853 6,752
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  31,101 31,508
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  28,115 28,050
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  56,956 57,523
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  148,241 149,000
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  15,550 15,945
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  2,794 2,760
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  53,872 53,600
  0
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  44,745 45,151
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  78,663 78,800
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  26,701 26,911
  0
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  35,292 36,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  19,060 18,880
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  20,794 21,084
  0
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  24,222 23,940
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  9,395 9,300
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  11,073 10,944
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  3,848 3,870
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,896 8,896
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  2,684 2,728
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  4,039 3,979
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  6,510 6,531
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  10,911 10,899
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  9,656 9,737
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  4,176 4,220
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  16,702 16,848
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,744 2,749
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  11,005 10,999
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  83,806 84,250
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  11,183 11,219
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  3,764 3,634
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,609 5,560
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  4,074 4,149
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  12,198 12,147
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  13,969 14,183
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,877 4,974
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  6,370 6,298
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  14,744 14,830
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  14,306 14,341
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  5,023 5,027
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  14,149 13,900
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  3,765 3,780
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  18,065 18,000
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,741 5,739
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  6,977 7,003
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  3,373 3,360
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  23,928 24,047
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  10,264 10,112
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  16,505 16,500
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  15,119 15,220
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  45,215 45,554
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  63,348 63,601
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  4,423 4,481
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  68,656 68,000
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  4,641 4,690
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  19,097 18,586
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  26,254 26,350
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  33,403 33,603
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  4,262 4,310
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,003,000 1,003,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,003,717 1,004,484
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  982,560 982,560
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  957,468 960,009
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  950,000 950,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  975,000 975,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  939,999 939,999
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  916,264 930,009
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  970,001 970,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  907,902 907,902
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  919,000 919,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  918,575 918,575
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  875,493 869,300
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  876,924 900,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان106
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  808,015 808,203
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  999,997 990,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  821,891 830,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  586,283 586,283
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  887,777 887,777
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  880,000 880,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  993,000 993,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  945,000 945,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  863,828 862,009
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  834,920 810,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  980,000 980,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  پارسا211
  965,000 965,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  27,345 27,394
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  6,118 6,143
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  5,827 5,779
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  23,702 23,368
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  4,780 4,821
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  8,730 8,795
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  18,359 18,386
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  8,708 8,662
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,992 5,909
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,981 4,020
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  3,746 3,713
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  70,932 71,000
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  19,810 20,098
  0
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  5,168 5,191
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  4,080 4,082
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  2,142 2,161
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  3,219 3,240
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  50,479 51,000
  0
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  23,859 23,921
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  10,326 10,328
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  49,608 49,640
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  57,741 57,900
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  48,425 48,200
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  13,295 13,335
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  6,341 6,230
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  15,385 15,249
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  40,934 40,934
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  50,229 51,300
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  13,756 14,045
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار
  41,900 41,411
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  41,654 41,241
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  5,113 5,113
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  15,233 15,199
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  14,534 14,484
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  12,906 12,946
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  12,128 11,972
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  25,956 25,616
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  17,129 16,600
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  15,320 15,500
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  39,372 38,450
  0
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,230 5,230
  0
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  18,576 18,781
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  32,732 32,892
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,993 5,863
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  26,064 26,148
  0
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  6,304 6,300
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  7,800 7,871
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  6,755 6,807
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  31,418 31,615
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  5,631 5,568
  0
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  52,206 52,262
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  39,346 38,980
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  14,271 14,051
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  3,968 3,970
  0
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  20,183 20,183
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,004,680 1,004,690
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  14,796 14,789
  0
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  25,135 24,999
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  34,986 34,986
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  9,578 9,577
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  32,033 32,106
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  4,367 4,387
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  17,928 17,709
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  32,950 33,899
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  34,151 34,096
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  48,872 48,790
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  4,213 4,200
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,872 1,005,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  25,606 25,379
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  12,737 12,598
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  24,191 24,130
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  9,212 9,169
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  3,720 3,626
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  9,454 9,140
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  4,330 4,280
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  19,467 19,169
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,000,020 1,000,070
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  20,902 21,448
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,272 14,220
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,000,002 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  34,019 34,699
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  94,730 94,767
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  49,461 49,500
  0
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  31,319 30,950
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  990,000 990,000
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  8,344 8,396
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  8,791 8,845
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  52,808 52,598
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  16,916 16,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  962,640 950,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  995,019 995,019
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  959,000 955,000
  0
  0