• مواد و محصولات دارویی
  والبر1
  2,766 2,758
  -2.75
  3,719,136
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین1
  6,675 6,600
  -4.73
  961,656
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا1
  8,122 8,151
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا1
  2,973 3,000
  1.21
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن1
  4,346 4,346
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس1
  2,375 2,349
  -4.98
  22,224,572
 • فلزات اساسی
  فباهنر1
  8,156 8,200
  -1.17
  4,078,534
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز1
  1,717 1,712
  -8.25
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی1
  3,427 3,416
  -4.98
  16,009,242
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما1
  15,325 15,680
  -0.03
  958,204
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک1
  3,765 3,735
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا1
  4,154 4,149
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن1
  1,687 1,685
  1.94
  11,095,619
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه1
  4,684 4,700
  -1.16
  5,254,017
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان1
  17,620 17,721
  4.99
  684,198
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس1
  2,336 2,358
  -1.34
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست1
  3,615 3,636
  -2.73
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر1
  444 440
  -0.68
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت1
  409 410
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش1
  2,874 2,830
  -2.51
  3,637,540
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد1
  5,133 5,103
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران1
  7,750 7,809
  4.99
  4,871,038
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر1
  6,682 6,650
  0.03
  768,727
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش1
  26,597 25,727
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا1
  15,872 16,040
  4.94
  1,313,545
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر1
  6,986 7,000
  -1.28
  809,100
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر1
  4,631 4,607
  -2.58
  2,612,819
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا1
  5,045 5,146
  4.51
  4,013,496
 • فلزات اساسی
  فجر1
  14,746 14,500
  -1.08
  948,495
 • فلزات اساسی
  فخاس1
  12,047 11,920
  -1.13
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز1
  7,880 7,843
  -0.03
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد1
  4,297 4,288
  -0.53
  0
 • فلزات اساسی
  فروس1
  8,251 8,145
  -1.83
  1,584,512
 • فلزات اساسی
  فرآور1
  35,161 34,900
  -0.28
  165,676
 • سرمایه گذاریها
  وصنا1
  2,703 2,666
  -4.99
  1,382,164
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر1
  2,302 2,333
  4.01
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا1
  3,003 3,000
  0.47
  13,852,282
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل1
  7,460 7,399
  -1.87
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر1
  4,892 4,780
  -4.99
  13,138,094
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری1
  3,804 3,760
  -0.13
  8,589,055
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام1
  4,637 4,577
  -4.82
  13,038,442
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو1
  5,244 5,210
  0.44
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور1
  13,090 13,285
  1.79
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان1
  2,531 2,513
  -4.74
  7,979,358
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام1
  8,680 8,940
  4.95
  1,773,865
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر1
  27,529 27,000
  -1.12
  73,220
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی1
  7,025 7,000
  1.24
  650,062
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار1
  2,710 2,700
  -0.66
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار1
  2,443 2,428
  -1.94
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین1
  12,308 11,900
  -2.1
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر1
  2,567 2,569
  4.99
  4,976,333
 • فلزات اساسی
  فلوله1
  10,183 10,100
  -4.76
  7,393,918
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم1
  1,748 1,692
  -2.31
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز1
  1,498 1,452
  -1.83
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن1
  4,202 4,160
  0.87
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا1
  7,282 7,251
  -1.17
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو1
  5,480 5,459
  0.68
  569,914
 • مخابرات
  اخابر1
  3,065 3,074
  4.45
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو1
  17,111 17,100
  -3.4
  812,466
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ1
  5,517 5,546
  -1.3
  2,937,970
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن1
  1,456 1,444
  -4.94
  45,206,518
 • فلزات اساسی
  فملی1
  4,269 4,259
  -1.62
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور1
  5,758 5,700
  -4.22
  2,887,093
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت1
  4,415 4,348
  -3.44
  2,665,951
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن1
  18,565 19,348
  3.31
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی1
  5,172 5,168
  -4.98
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو1
  10,573 10,033
  -5
  2,427,236
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه1
  3,894 3,854
  -3.58
  2,317,265
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین1
  4,199 4,190
  -0.38
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت1
  15,044 15,144
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید1
  5,920 5,920
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپترو1
  1,446 1,452
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا1
  9,503 9,540
  0.03
  1,810,755
 • محصولات شیمیایی
  شاراک1
  6,874 6,925
  2.38
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو1
  3,404 3,425
  -3.77
  7,672,049
 • محصولات شیمیایی
  شفن1
  57,313 57,339
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک1
  69,799 69,550
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا1
  10,915 10,900
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز1
  24,969 24,300
  -3.77
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز1
  9,139 9,224
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا1
  1,284 1,265
  -4.02
  39,795,530
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی1
  6,171 6,300
  3.23
  3,084,353
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا1
  1,317 1,305
  -3.33
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد1
  1,442 1,449
  -2.42
  9,091,268
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت1
  7,331 7,331
  -4.99
  814,090
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما1
  5,863 5,670
  -0.37
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق1
  3,294 3,261
  0.03
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن1
  2,668 2,590
  -3.75
  1,296,340
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر1
  6,027 5,994
  2.81
  1,630,389
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب1
  3,451 3,380
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس1
  3,626 3,600
  -3.51
  34,577,538
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو1
  9,085 9,299
  3.8
  152,177
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب1
  4,817 4,966
  1.1
  294,525
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت1
  5,282 5,151
  0.06
  2,350,214
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال1
  2,294 2,260
  -4.96
  4,347,529
 • کاشی و سرامیک
  کساوه1
  6,223 6,216
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا1
  1,526 1,505
  -1.95
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر1
  3,705 3,716
  1.72
  776,200
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما1
  4,235 4,215
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد1
  2,080 2,070
  -4.12
  3,732,322
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت1
  2,157 2,140
  -0.79
  8,218,618
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو1
  1,402 1,411
  4.99
  42,487,312
 • سرمایه گذاریها
  وسپه1
  2,673 2,655
  0.99
  3,123,582
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود1
  3,266 3,212
  -5
  1,756,674
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها1
  1,665 1,679
  0.24
  3,592,899
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق1
  1,662 1,625
  -1.93
  9,290,132
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی1
  2,632 2,630
  -0.15
  699,131
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران1
  8,318 8,400
  1.58
  2,741,246
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم1
  4,300 4,388
  -0.79
  3,051,664
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید1
  11,160 11,298
  3.46
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم1
  2,134 2,160
  1.89
  1,021,117
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور1
  5,811 6,000
  -0.91
  1,680,717
 • فلزات اساسی
  وتوکا1
  3,117 3,087
  -1.94
  8,958,516
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا1
  4,834 4,802
  -4.99
  925,978
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا1
  8,988 9,100
  -1.27
  2,331,740
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس1
  6,309 6,280
  2.38
  8,580,034
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر1
  3,090 3,089
  -1.81
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه1
  5,220 5,200
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی1
  5,720 5,740
  4.78
  5,065,053
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا1
  1,728 1,715
  -1.61
  14,978,686
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا1
  1,191 1,179
  -2.16
  36,617,870
 • فلزات اساسی
  فولاژ1
  6,177 6,270
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار1
  1,764 1,790
  1.59
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ1
  2,816 2,785
  0.58
  5,728,331
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا1
  7,864 7,999
  2.3
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس1
  17,597 17,733
  2.49
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان1
  4,595 4,604
  0.94
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر1
  14,941 14,939
  1.27
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت1
  3,987 4,140
  9.61
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم1
  1,446 1,442
  -4.88
  132,647,608
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران1
  2,031 2,029
  -3.98
  12,368,013
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو1
  13,016 13,240
  1.67
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس1
  9,680 9,611
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس1
  10,115 10,115
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم1
  6,659 6,694
  -0.64
  262,191
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا1
  9,490 9,490
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا1
  9,490 9,450
  1.03
  1,269,516
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا1
  9,490 9,490
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد1
  3,267 3,263
  -4.59
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید1
  29,573 29,455
  0.04
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا1
  5,117 5,150
  -1.11
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد1
  17,622 17,698
  2.39
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند1
  5,789 5,750
  -3.52
  1,578,068
 • محصولات شیمیایی
  شاملا1
  57,748 56,999
  -0.16
  150,506
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا1
  29,291 29,291
  -5
  6,035,060
 • سرمایه گذاریها
  واتی1
  3,011 2,964
  -9.74
  12,112,537
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر1
  4,032 3,980
  -0.82
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین1
  2,603 2,580
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق1
  50,331 50,240
  -1.65
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان1
  5,026 5,069
  1.89
  1,061,814
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش1
  12,719 13,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس1
  6,012 5,972
  -4.86
  3,405,227
 • منسوجات
  نبروج1
  4,041 4,239
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت1
  1,403 1,393
  -4.98
  3,627,629
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین1
  51,903 53,000
  3.89
  2,224,517
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا1
  1,802 1,799
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن1
  19,615 20,009
  1.78
  439,666
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور1
  14,380 14,200
  -1.27
  285,021
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام1
  6,391 6,470
  0.4
  2,941,191
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی1
  9,984 9,650
  0.87
  2,662,687
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما1
  4,548 4,541
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت1
  42,611 41,532
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما1
  47,811 47,519
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص1
  5,198 5,128
  -1.86
  1,342,191
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه1
  10,444 10,400
  -0.2
  688,527
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو1
  12,331 12,400
  -0.64
  482,057
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش1
  39,077 39,261
  5
  31,910
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک1
  15,304 15,317
  -2.04
  812,979
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا1
  17,736 17,736
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی1
  4,077 4,018
  -0.47
  5,981,254
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر1
  22,832 22,835
  5
  2,566,116
 • محصولات چوبی
  چفیبر1
  2,497 2,490
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر1
  2,527 2,550
  -1.92
  2,297,642
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا1
  10,795 10,410
  -4.94
  139,595
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل1
  34,650 34,500
  -2.41
  1,184,694
 • قند و شکر
  قصفها1
  22,186 21,823
  -5
  540,799
 • قند و شکر
  قزوین1
  11,671 11,870
  5
  1,153,654
 • قند و شکر
  قهکمت1
  17,481 17,320
  -2.44
  461,921
 • قند و شکر
  قشهد1
  14,025 13,943
  -4.99
  591,743
 • قند و شکر
  قلرست1
  9,858 9,800
  -3.73
  1,304,704
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی1
  50,583 50,583
  5
  325,722
 • قند و شکر
  قمرو1
  13,530 13,439
  -5
  592,871
 • قند و شکر
  قنیشا1
  13,587 13,423
  -4.99
  1,789,074
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی1
  13,538 13,790
  4.99
  870,652
 • قند و شکر
  قپیرا1
  26,139 26,050
  0.04
  21,133
 • قند و شکر
  قثابت1
  18,513 18,514
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا1
  15,420 15,178
  -4.99
  603,942
 • محصولات شیمیایی
  شگل1
  10,274 10,229
  -3.58
  4,869,841
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو1
  9,476 9,443
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا1
  7,131 7,070
  3.97
  8,125,404
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار1
  2,976 2,931
  -3.46
  2,359,264
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک1
  3,448 3,394
  -4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران1
  5,383 5,280
  -2.33
  4,467,046
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام1
  18,339 18,387
  3.95
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب1
  22,258 21,591
  -5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر1
  5,877 5,844
  -4.99
  1,231,044
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک1
  27,020 27,476
  -0.6
  391,767
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام1
  35,156 35,594
  -0.61
  46,560
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر1
  11,925 11,925
  4.99
  158,260
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ1
  14,850 15,347
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق1
  2,924 2,860
  -3.8
  7,070,284
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر1
  6,774 6,734
  0
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس1
  10,543 10,484
  -4.99
  1,926,295
 • محصولات کاغذی
  چکارن1
  39,161 39,254
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی1
  6,035 6,062
  4.99
  290,851
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی1
  5,495 5,549
  -1.25
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه1
  5,910 5,825
  0.57
  2,366,421
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی1
  26,447 25,892
  -5
  53,027
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب1
  14,765 15,300
  0.5
  347,014
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب1
  4,494 4,467
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت1
  35,324 35,272
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک1
  2,750 2,770
  -1.53
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا1
  7,243 6,850
  -4.03
  791,673
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک1
  1,732 1,712
  -4.52
  44,588,215
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز1
  2,072 2,098
  1.45
  7,774,789
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر1
  1,599 1,625
  0.06
  14,966,833
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز1
  14,862 14,910
  -3.77
  17,015,136
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه1
  4,388 4,387
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر1
  4,607 4,610
  -3.68
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا1
  22,088 22,099
  -0.6
  10,988
 • منسوجات
  نمرینو1
  16,762 16,863
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال1
  3,753 3,741
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا1
  16,569 16,400
  -3.38
  1,320,728
 • فلزات اساسی
  فنورد1
  19,483 19,500
  0.15
  21,959
 • محصولات شیمیایی
  شکلر1
  12,541 12,445
  0.8
  803,916
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش1
  3,744 3,744
  4.99
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر1
  6,022 6,070
  2.36
  5,477,131
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس1
  16,262 16,262
  5
  200,855
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا1
  1,270 1,277
  -0.85
  13,802,151
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس1
  2,373 2,389
  -3
  4,740,231
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست1
  6,716 6,820
  2.19
  655,903
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس1
  24,954 24,975
  0.52
  237,607
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس1
  11,199 11,121
  -0.79
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر1
  14,209 14,209
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی1
  6,161 6,100
  -4.34
  1,272,067
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس1
  1,114 1,112
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک1
  1,775 1,770
  -0.06
  4,598,731
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام1
  24,086 24,180
  0.97
  402,581
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر1
  18,431 18,480
  4.3
  460,377
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور1
  5,603 5,659
  -2.73
  2,305,129
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت1
  1,242 1,250
  0.32
  7,279,099
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ1
  4,198 4,192
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز1
  4,274 4,320
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک1
  10,411 10,351
  -4.99
  1,515,507
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل1
  11,987 12,188
  2.74
  190,988
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان1
  16,339 16,600
  -0.74
  324,429
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو1
  9,821 9,777
  1.67
  675,337
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور1
  2,027 2,018
  -3.72
  7,476,627
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت1
  6,384 6,459
  4.99
  356,230
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها1
  12,680 12,400
  -3.14
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام1
  7,691 7,799
  1.47
  283,594
 • فلزات اساسی
  فسپا1
  7,917 7,900
  1.28
  405,252
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار1
  15,923 16,708
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز1
  8,218 8,218
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین1
  17,774 17,552
  -4.48
  1,278,846
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان1
  9,339 9,980
  3.67
  1,319,283
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد1
  11,308 11,289
  -0.43
  1,127,566
 • محصولات شیمیایی
  شفارس1
  4,490 4,639
  3.11
  2,166,567
 • قند و شکر
  قشکر1
  17,501 17,500
  3.91
  2,425,650
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا1
  6,326 6,347
  5
  6,735,415
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند1
  5,937 5,912
  -4.2
  2,012,513
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر1
  4,025 3,957
  -0.43
  1,250,534
 • محصولات شیمیایی
  شسینا1
  49,718 48,049
  -9.75
  437,339
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز1
  9,039 8,994
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا1
  3,930 3,900
  -3.89
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش1
  19,037 18,954
  -0.7
  4,192
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم1
  20,964 20,820
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن1
  2,565 2,560
  -0.58
  1,417,800
 • فلزات اساسی
  فسرب1
  17,412 17,770
  2.6
  3,577,312
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان1
  13,228 13,226
  4.93
  3,328,520
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا1
  23,395 23,520
  4.98
  1,361,342
 • فلزات اساسی
  فپنتا1
  59,478 60,989
  1.51
  11,884
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما1
  5,516 5,430
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا1
  1,346 1,314
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران1
  10,129 10,310
  3.28
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر1
  28,829 29,256
  5
  2,027,347
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ1
  12,279 12,408
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش1
  38,301 38,064
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر1
  10,576 10,547
  -2.37
  1,125,918
 • استخراج سایر معادن
  کماسه1
  13,069 12,977
  0.38
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر1
  8,318 8,323
  5
  79,058
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس1
  11,196 11,247
  1.1
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس1
  2,211 2,221
  -2.54
  7,659,999
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو1
  9,773 9,770
  -2.95
  1,783,557
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو1
  3,813 3,800
  -1.73
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام1
  4,594 4,584
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد1
  12,808 12,920
  0.94
  1,940,739
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا1
  7,189 7,089
  -5
  2,009,509
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس1
  2,389 2,389
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش1
  2,966 2,940
  -3.13
  5,483,798
 • محصولات شیمیایی
  فارس1
  5,795 5,800
  1.1
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو1
  2,532 2,553
  2.2
  0
 • مخابرات
  همراه1
  11,098 11,180
  1
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب1
  1,548 1,550
  0.06
  5,269,738
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا1
  8,540 8,549
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو1
  52,998 52,358
  -0.89
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز1
  4,320 4,399
  -1.7
  1,386,776
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور1
  6,641 6,449
  -0.26
  5,890,622
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق1
  1,603 1,600
  -3.38
  3,710,229
 • فلزات اساسی
  کاوه1
  4,756 4,760
  1.93
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو1
  2,435 2,458
  0.86
  1,148,628
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین1
  9,952 9,900
  0
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر1
  6,335 6,253
  -2.53
  923,779
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور1
  4,339 4,389
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما1
  2,401 2,420
  1.89
  2,343,671
 • محصولات شیمیایی
  جم1
  11,112 11,000
  -2.2
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر1
  9,460 9,363
  0
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت1
  2,409 2,354
  -2.65
  1,989,179
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان1
  6,238 6,399
  1.36
  3,651,739
 • محصولات شیمیایی
  پترول1
  2,105 2,107
  1.64
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ1
  14,242 14,100
  -2.82
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران1
  7,941 7,931
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت1
  2,432 2,428
  -0.57
  2,249,252
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید1
  1,610 1,610
  -0.06
  823,561
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت1
  15,144 15,340
  2.22
  1,942,080
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن1
  7,806 7,580
  -2.61
  2,409,411
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا1
  7,331 7,449
  1.99
  169,370
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ1
  11,447 11,500
  -3.87
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده1
  9,162 9,119
  -0.13
  1,068,187
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس1
  27,037 26,677
  -1.85
  395,616
 • محصولات شیمیایی
  پارس1
  40,006 40,000
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین1
  2,184 2,186
  1.2
  3,209,951
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق1
  55,734 56,402
  1.43
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس1
  2,383 2,377
  1.19
  1,900,270
 • محصولات شیمیایی
  خراسان1
  15,052 15,100
  1.37
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن1
  26,849 26,996
  2.89
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو1
  2,672 2,655
  -0.19
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت98101
  1,000,100 1,000,100
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل9021
  1,013,274 1,014,000
  0.12
  5,387
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران8111
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو98121
  960,000 960,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9081
  912,269 912,000
  -0.22
  1,018
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا9981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد9051
  1,000,000 1,000,000
  0
  30,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1431
  922,000 922,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا4031
  899,486 905,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر99111
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل4111
  905,000 905,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود00121
  907,000 907,000
  -1.41
  1,393
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود4121
  890,000 890,000
  0.45
  1,000
 • مخابرات
  صخابر1021
  915,200 915,200
  -0.42
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا1041
  895,978 896,800
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان1061
  902,033 898,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا0121
  720,022 773,010
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا2031
  845,084 845,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن9121
  990,000 990,000
  0.1
  200
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز1121
  995,900 995,900
  -0.41
  1,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج1121
  1,000,000 1,000,000
  0
  575,000
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس1
  8,283 8,311
  -3.47
  2,109,138
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی1
  2,376 2,376
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر1
  2,930 2,945
  -2.26
  7,097,495
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان1
  11,034 11,145
  -0.82
  146,976
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا1
  2,979 2,869
  -4.05
  356,927
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا1
  6,038 6,287
  4.99
  9,119,140
 • فلزات اساسی
  فولای1
  5,673 5,760
  0
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا1
  6,753 6,700
  -5.53
  31,532,479
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ1
  4,628 4,724
  3.14
  819,955
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی1
  3,361 3,396
  4.98
  102,571,993
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ1
  1,956 1,934
  -4.96
  3,811,482
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس1
  57,323 57,555
  5
  1,561,299
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا1
  7,347 7,300
  0.12
  212,761
 • فلزات اساسی
  میدکو1
  5,029 5,090
  0.24
  10,141,889
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران1
  1,609 1,629
  -0.49
  7,738,910
 • فلزات اساسی
  ذوب1
  1,556 1,540
  -1.28
  158,624,926
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن1
  1,536 1,520
  3.54
  5,281,774
 • محصولات شیمیایی
  مارون1
  37,120 37,290
  0.01
  81,002
 • قند و شکر
  قشیر1
  7,662 7,662
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس1
  7,309 7,489
  1.41
  1,534,056
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق1
  21,046 21,300
  2.09
  310,603
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان1
  35,949 35,867
  -5
  2,781,602
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز1
  39,380 39,501
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل1
  4,615 4,672
  -0.7
  6,044,674
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما1
  4,568 4,461
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر1
  5,093 5,240
  0
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان1
  13,317 13,178
  -5
  1,286,740
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا1
  30,220 30,221
  5
  2,011,619
 • فلزات اساسی
  فزرین1
  6,882 6,840
  0
  0
 • قند و شکر
  قچار1
  34,354 35,122
  5
  437,858
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان1
  26,682 26,699
  1.81
  542,110
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب1
  1,516 1,509
  -1.5
  7,694,382
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس1
  7,500 7,491
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل1
  11,848 11,850
  -0.32
  1,028,745
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش1
  9,665 9,670
  -4.22
  5,033,086
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید1
  3,982 4,028
  4.98
  3,962,439
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا1
  15,437 15,402
  -0.08
  342,267
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر1
  6,048 6,150
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر1
  6,294 6,260
  -2.67
  4,867,217
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو1
  7,971 7,847
  1.54
  1,018,313
 • فلزات اساسی
  هرمز1
  5,650 5,558
  0.27
  258,314
 • حمل و نقل آبی
  حخزر1
  15,376 14,867
  -5
  4,373,324
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر1
  16,293 16,070
  -2.24
  831,119
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا1
  3,495 3,500
  1.6
  1,917,143
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی1
  9,224 9,310
  -1.14
  307,775
 • فلزات اساسی
  ارفع1
  5,969 5,970
  1.79
  375,436
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس1
  2,674 2,620
  -3.18
  2,719,012
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود1
  2,371 2,360
  -4.99
  10,013,328
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین1
  33,561 34,438
  4.94
  661,069
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن1
  2,412 2,420
  2.89
  2,810,227
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم1
  24,129 24,129
  5
  155,264
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس1
  19,761 19,800
  0.61
  568,814
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک1
  6,155 6,145
  3.42
  7,651,321
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای1
  2,440 2,450
  -0.93
  2,470,799
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور1
  26,707 25,762
  -1.53
  530,377
 • اوراق تامین مالی
  رایان1
  1,000,175 1,000,171
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل1
  6,632 6,700
  2.98
  2,137,967
 • فلزات اساسی
  کیمیا1
  14,183 13,980
  -2.52
  540,777
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا1
  15,797 15,662
  -1.38
  485,686
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور1
  3,839 3,959
  4.96
  75,107,286
 • اوراق تامین مالی
  صخابر1
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر1
  9,693 9,545
  -2.61
  496,435
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان1
  2,698 2,709
  1.88
  2,465,003
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر1
  6,291 6,294
  4.99
  7,511,712
 • محصولات شیمیایی
  ساینا1
  16,087 16,000
  -4.99
  567,618
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا1
  28,482 27,900
  -4.82
  196,059
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند1
  43,451 44,990
  0
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام1
  1,669 1,684
  -0.71
  2,345,934
 • اوراق تامین مالی
  صدانا981
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه1
  8,227 8,350
  2.69
  450,172
 • محصولات کاغذی
  چکاپا1
  4,926 4,890
  -0.91
  12,859,174
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس1
  11,271 11,171
  -4.99
  1,871,156
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو1
  3,704 3,724
  4.99
  1,671,540
 • سرمایه گذاریها
  گوهران1
  2,062 2,031
  -2.73
  2,290,982
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند1
  3,028 3,080
  -0.48
  1,923,028
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل1
  2,342 2,350
  -1.43
  15,916,485
 • اوراق تامین مالی
  اجاد11
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صشرق991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج1
  8,222 8,420
  0.12
  11,321,914
 • اوراق تامین مالی
  جوپار991
  1,001,503 1,001,503
  0.08
  36
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا1
  13,035 12,893
  -4.65
  1,952,956
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز1
  10,792 10,650
  -0.53
  3,049,647
 • اوراق تامین مالی
  ماهان991
  1,007,006 1,009,889
  0.05
  71
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت1
  13,939 13,859
  1.34
  438,974
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا1
  11,577 11,361
  -4.43
  522,683
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا1
  19,611 19,050
  -5
  300,243
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان1
  22,308 22,141
  0.81
  213,251
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس991
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید991
  961,638 961,638
  0
  100
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر1
  4,774 4,779
  -3.53
  270,983
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب1
  3,762 3,730
  -4.29
  21,276,165
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا1
  17,185 17,000
  1.38
  327,597
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک1
  7,889 8,010
  -2.48
  4,601,808
 • اوراق تامین مالی
  اجاد211
  990,001 990,001
  -1.43
  2,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد221
  931,113 931,000
  2.01
  1,006
 • اوراق تامین مالی
  اجاد231
  996,000 996,000
  0.81
  300
 • اوراق تامین مالی
  اجاد251
  981,939 999,996
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت21
  987,199 987,199
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت41
  959,659 960,001
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل1
  1,878 1,840
  -0.49
  25,724,224
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه1
  4,322 4,300
  3.14
  8,551,972
 • هتل و رستوران
  گکوثر1
  17,820 17,800
  2.67
  414,654
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا1
  3,078 3,085
  4.97
  2,311,780
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک1
  13,741 13,550
  -2.89
  1,896,143
 • منسوجات
  نطرین1
  17,875 17,701
  -2
  298,184
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق1